Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

[Uwaga zmiana terminu składania ofert - do 18 czerwca 2019 r.] Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie wraz z magazynem energii pod fotowoltaikę. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do wykonania ww. instalacji dla budynku.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.

Kod CPV

  • 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
  • 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  • 72210000-6 Usługi projektowania architektonicznego


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie wraz z magazynem energii pod fotowoltaikę. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do wykonania ww. instalacji dla budynku.

Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej obszaru Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Składanie ofert

Ofertę należy:

  • złożyć osobiście, faksem lub e-mailem na Formularzu ofertowym w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r.

UWAGA! 

Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego

  • pisemnie na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Administracyjne
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Kancelaria ogólna - w dni robocze od poniedziałku do piątku

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa Wykonawcy w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.
Informujemy ponadto, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z udzieleniem mu zamówienia.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i uzgodnień ze strony Zamawiającego są:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega, że oferowana przez Wykonawcę cena będzie stanowić informację publiczną.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")

Zamawiający informuje, że:

  • administratorem Pani/Pana danych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5,
  • kontakt z Administratorem: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl,
  • szczegółowe informacje o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna.

Załączniki


 

docx formularz_ofertowy fotowoltanika

0.19MB

docx SOPZ

0.19MB

pdf Koncepcja_pv_scan

1.29MB

pdf wizualizacja paneli pv

4.89MB

docx ogłoszenie fotowoltanika

0.19MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.05.2019 15:59
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 12.06.2019 12:31
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. 1.0 16.05.2019 15:59 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. 1.1 12.06.2019 12:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP