Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Warsztaty organizowane są dla maksymalnie 53 pracowników Zamawiającego, zwanymi dalej „uczestnikami warsztatów”. W ramach realizacji ww. warsztatów Wykonawca zapewni: dwóch trenerów, którzy przeprowadzą warsztaty, usługi noclegowe, transportowe, gastronomiczno-restauracyjne oraz wynajem sal konferencyjnych.

Oferty, zawierające komplet dokumentów  zgodnie z pkt XII.1, należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 4 czerwca 2019 do godziny 16:15 r. na adres e-mail sylwia.kondraciuk@mpit.gov.pl, adriana.balazy@mpit.gov.pl z tematem wiadomości “Oferta na przeprowadzenie dwudniowych warsztatów DIN MPiT.

Informacja o wyłonionym Wykonawcy:

Adept Spółka Cywilna Ewa i Michał Kaszyńscy, ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk


Pełna lista podmiotów:

WIK Consulting, Wojciech Michałek, ul. Różyckiego 2 lok. 23, 62-510 Konin
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Serbinowa 1a, 62-000 Kalisz
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
BRAINSTORM Group Sp. zo.o., uL. Feliksa Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o., ul. Włodzicka 2, 04-774 Warszawa
Adept Spółka Cywilna Ewa i Michał Kaszyńscy, ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 •  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

doc Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

0.57MB

doc Wzór umowy

0.1MB

xls Formularz ofertowy

0.04MB

xls Wykaz usług

0.03MB

xls Wykaz trenerów

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.05.2019 15:54
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 11.06.2019 13:25
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Justyna Gorzoch
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników MPiT 1.0 28.05.2019 15:54 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników MPiT 1.1 29.05.2019 11:38 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „ Budowanie i zarzadzanie zespołem” dla pracowników MPiT 1.2 11.06.2019 13:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP