Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wykaz organów i jednostek

Organami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” są:

  1. Prezes Głównego Urzędu Miar,
  2.  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
  3. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostkami podległymi Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” są:

  1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  2. Urząd Dozoru Technicznego,
  3. wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczpospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

Jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” są:

  1. Polskie Centrum Akredytacji,
  2. Instytuty badawcze.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, polegające na wzmocnieniu roli ministra właściwego do spraw gospodarki w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U. 2018 poz. 93 )
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 )
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 )
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542 )
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618 )
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 5 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych. (M.P. 2019 poz. 191 )
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych. (M.P. 2019 poz. 411 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.01.2019 07:52
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 04.07.2019 13:55
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1.0 08.01.2019 07:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1.1 08.01.2019 07:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1.2 08.01.2019 16:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń
Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1.3 06.03.2019 10:02 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1.4 14.03.2019 11:37 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1.5 10.05.2019 13:34 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Podmioty we właściwości Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 1.6 04.07.2019 13:55 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP