Prawo

Dlaczego publikujemy informacje o pracach legislacyjnych

Obowiązek publikacji projektów nakłada ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.
 

Dostęp do obowiązujących polskich i unijnych aktów prawnych

Prawo polskie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej.

Prawo unijne

Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach:

  • seria L - prawodawstwo,
  • seria C - informacje i zawiadomienia.

Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.

Dziennikami urzędowymi są:

  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
  • dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej
  • dzienniki urzędowe urzędów centralnych
  • wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Podstawa prawna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (http://www.dziennikustaw.gov.pl/ )
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (http://www.monitorpolski.gov.pl/ )
Dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej (https://dziennikiurzedowe.rcl.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html )
Dzienniki urzędowe urzędów centralnych (https://dziennikiurzedowe.rcl.gov.pl/dzienniki-urzedow.html )
Wojewódzkie dzienniki urzędowe (https://dziennikiurzedowe.rcl.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html )
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.12.2018 08:44
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.01.2019 08:02
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aneta Mijal
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Prawo 1.0 28.12.2018 08:44 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Prawo 1.1 08.01.2019 08:02 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP