Przeniesienie własności udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o.

 

29 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa przeniesienia własności 2.100 udziałów należących do Skarbu Państwa (stanowiących 1,11% kapitału zakładowego) w spółce Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce na rzecz spółki Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. z siedzibą w Czeremsze. Wartość transakcji wynosi 129.545,87 zł.

Przeniesienie udziałów nastąpiło zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669,2159), w związku z art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170, Dz. U. z 2019 r. poz. 492) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016r.

W dniu 9 sierpnia 2013 r. zawarta została umowy sprzedaży 85% udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a Nasycalnią Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. z siedzibą w Czeremsze (umowa prywatyzacyjna), w której Kupujący zobowiązał się do nabycia, na warunkach określonych w umowie, udziałów nienabytych przez uprawnionych pracowników w procesie nieodpłatnego nabycia, zaoferowanych przez Sprzedawcę w terminie 3 lat od dnia wygaśnięcia praw do nieodpłatnego nabycia udziałów, w terminie 60 dni od dnia ich zaoferowania przez Sprzedawcę. Wykonując postanowienia umowy prywatyzacyjnej Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 9 października 2018 r. złożył Zarządowi Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. z siedzibą w Czeremsze ofertę zbycia 2.100 udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce nienabytych przez osoby uprawnione, która została przyjęta przez Kupującego w dniu 30 listopada 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Skarb Państwa nie jest już udziałowcem w spółce.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.04.2019 16:56
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 29.04.2019 16:56
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Anna Wyrwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Przeniesienie własności udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. 1.0 29.04.2019 16:56 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP