Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi polegającej na zaplanowaniu i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej, która przybliży przedstawicielom grupy docelowej (przedsiębiorcy i osoby, które chcą założyć własny biznes) korzyści i oszczędności oraz praktyczne aspekty nowowprowadzanych proprzedsiębiorczych rozwiązań.
W formularzu ofertowym należy przedstawić elementy obowiązkowe, które zostaną zrealizowane w trakcie kampanii oraz elementy opcjonalne, z których Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. 
Oferta dotyczy wszystkich elementów, które należy wycenić w Załączniku1 – Formularz ofertowy do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Terminy

Okres realizacji zamówienia wynosi 62 dni.

Uwaga zmiana tytułu maila (z dnia 25.04.2019 r.):

Prosimy o przesyłanie ofert do 2 maja 2019 r. (do końca dnia) na adres: internet@mpit.gov.pl podając w tytule wiadomości: „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie”. 

Co powinna zawierać oferta?

Do wiadomości należy załączyć uzupełniony formularz oraz koncepcję kreatywną i hasło kampanii, ogólny opis koncepcji kreatywnej całej kampanii oraz wizualizację motywu przewodniego (key visual). Ponadto należy przedstawić rozwiązania kreatywne do internetu, w tym:    

 1. 1 przykładową egzekucję kreacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotycząca Sukcesji Firm lub Małego ZUS-u na Facebooku 
 2. 1 przykładową egzekucję dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotycząca Sukcesji Firm lub Małego ZUS-u na Facebooku w formie infografiki 
 3. 1 przykładową egzekucję kreacji dotycząca „Pasa startowego” dla młodych firm (str. 28) na Instagram
 4. 1 przykładową egzekucję dotycząca Pakietu MŚP na Twittera.

Kryteria oceny ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający rozpatrzy oferty, które nie zostały odrzucone pod względem formalnym, na podstawie następujących kryteriów:

 • Ceny: 40%
 • Ocena rozwiązań kreatywnych do Internetu: 60%

Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmie przy tym zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
---------------------------------------   x 40 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Podczas wyboru Wykonawcy Zamawiający przyzna punkty za kryterium „Ocena rozwiązań kreatywnych do Internetu” za poszczególne elementy wymienione w SOPZ część „Zadania na etapie składania oferty” pkt 5 pod względem:

 • Czytelność przekazu (20 pkt)
 • Pomysłowość i nowatorstwo formy  (20 pkt)
 • Estetyka i kompozycja (20 pkt)            

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 •  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wybór wykonawcy

Rajczyk Włodzimierz
BringMore Advertising
ul. Armii Krajowej 9A
41-506 Chorzów

W dniu 26 kwietnia 2019 r. dodano pytania i odpowiedzi do szczegółów Kampanii:

 

xlsx Zał. 1 Formularz - kampanie internetowe

0.01MB

pdf SOPZ

0.07MB

pdf Pytania potencjalnych wykonawców i odpowiedzi na nie

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.04.2019 14:29
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 13.06.2019 14:56
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata Żołnacz-Okoń
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.0 24.04.2019 14:29 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.1 24.04.2019 14:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.2 25.04.2019 11:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.3 25.04.2019 12:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.4 26.04.2019 14:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.5 13.06.2019 14:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP