Rejestr obiektów produkcyjnych, w których wytwarza się materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

Kto prowadzi rejestr

Minister właściwy ds. gospodarki. Prowadzeniem rejestru w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego.

Cel prowadzenia rejestru

Jeden z elementów umożliwienia identyfikacji i śledzenia materiału wybuchowego zgodnie z Dyrektywą Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zmienioną dyrektywą 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 r., zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG.

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

Firma przedsiębiorcy wytwarzającego materiały wybuchowe do użytku cywilnego, adres obiektu produkcyjnego, kod oznaczenia obiektu produkcyjnego, oznaczenie decyzji ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie nadania kodu obiektu produkcyjnego.

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2018 poz. 2037 )
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 1330 ze zm. )
Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (Dz.Urz. UE L 94 z 5.4.2008 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.06.2019 13:43
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 17.06.2019 13:43
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Karczmarczyk Grażyna
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rejestr obiektów produkcyjnych, w których wytwarza się materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego 1.0 17.06.2019 13:43 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP