Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

 

Ważne!

Minister Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 649 ze zm.) wpisy do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych są dokonywane na okres 2 lat licząc od dnia dokonania wpisu. 

Wpisy przedstawicielstw dokonane przed 30 kwietnia 2018 r. są ważne do 30 kwietnia 2020 r. 

Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu – wpis może zostać przedłużony na kolejne 2 lata.


Kto prowadzi rejestr

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki. Prowadzeniem rejestru w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 
Cel prowadzenia rejestru

Informacja o przedsiębiorcach zagranicznych, którzy utworzyli przedstawicielstwa w Polsce w celu prowadzenia działalności w zakresie promocji i reklamy.


Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

  • numer wpisu, data wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu, data wykreślenia;
  • nazwa, siedziba i forma prawna przedsiębiorcy zagranicznego, tworzącego przedstawicielstwo; przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
  • adres siedziby przedstawicielstwa; 
  • uwagi (informacje o statusie przedstawicielstwa "wykreślone" lub "aktywne").

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze

Rejestr jest jawny i prowadzony jest w formie elektronicznej. Rejestr udostępniamy w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U z 2018 r., poz. 649 ze zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:38
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 02.04.2019 12:30
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Dariusz Domżalski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 1.0 04.01.2019 16:38 Agata Żołnacz-Okoń Martyna Krawczonek
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 1.1 02.04.2019 12:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP