W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sukcesywna dostawa artykułów malarskich

15.03.2019

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów malarskich w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.

Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie do  dnia 21-03-2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatBA.mpit@mpit.gov.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne, tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnego z parametrami określonymi w tabeli ofertowej, dopuszczając jednocześnie ofertę na artykuły o parametrach wyższych.

Dostawy:

  • Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiotowy asortyment sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zapotrzebowania w ilościach wskazanych przez Zamawiającego;
  • Dostawy loko-magazyn;
  • W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu spowodowanego czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający dopuści możliwość, w uzgodnieniu z nim, zamianę i zastąpienie przedmiotowego artykułu innym o cechach fizycznych nie gorszych od art. wycofanego lub niedostępnego przy zachowaniu jego ceny;
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów oraz dokonania zamiany ilościowej w stosunku do ich pierwotnej ilości;
  • Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.

Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.

Materiały

formularz ofertowy- art.malarskie
Formularz​_ofertowy​_-​_art​_malarskie.xlsx 0.01MB
istotne postanowienia umowy - art. malarskie
IPU​_Art​_malarskie.doc 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2019 08:10 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sukcesywna dostawa artykułów malarskich 1.0 15.03.2019 08:10 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP