Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert. Kod CPV: 60000000-8 Biuro Administracyjne zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego wraz z załącznikami w terminie do dnia 26.07.2019 r.

  • w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Administracyjne
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Kancelaria ogólna (godziny pracy urzędu 8:15 do 16:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z udzieleniem mu zamówienia.
Informujemy ponadto, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie ( w załączeniu IPU).

Osoba wskazana do kontaktu:

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 100%

Załączniki:

  1. SOPZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. IPU – Istotne postanowienia Umowy
  3. Formularz Ofertowy
  4. Załącznik do Formularza Ofertowego
  5. Wykaz realizowanych zamówień

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega, że oferowana przez Wykonawcę cena będzie stanowić informację publiczną.

***

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") Zamawiający informuje, że:

  • administratorem Pani / Pana danych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5,
  • kontakt z Administratorem: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl,
  • szczegółowe informacje o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna.

docx sopz

0.02MB

doc Istotne postanowienia umowy

0.07MB

doc Formularz ofertowy

0.06MB

docx Załącznik do formularza ofertowego

0.01MB

doc Wykaz zrealizowanych zamówień

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2019 14:14
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.06.2019 14:14
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. 1.0 28.06.2019 14:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP