Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia: BDG-V.2610.5.2019.MR
  • Data rozpoczęcia: 06.03.2019
  • Data zakończenia: 05.06.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu, Istotne Warunki Zamówienia, Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Załącznik Nr 2 – Wzór umowy, Załącznik nr 5 do umowy - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący autorskich praw majątkowych, Załącznik nr 6 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej, Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób, Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego. Informacje z dnia 15 marca 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ. Informacja z dnia 21.03.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (powiadomienie o wyniku). Informacja z dnia 29.03.2019 r. o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 21.03.2019 r Informacja z dnia 16.04.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (powiadomienie o wyniku) Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 10.05.2019

Pliki do pobrania:

pdf Zał1_IWZ_OPZ_eventy_BDG-V261052019MR.pdf

0.3MB

pdf Zał1_OPZ_sale_BDG-V261052019MR.pdf

0.37MB

pdf Zał2_IWZ_Umowa_BDG-V261052019MR.pdf

0.22MB

pdf Zał5_Umowa_oświadczenie_BDG-V261052019MR.pdf

0.07MB

pdf Zał6_Umowa_umowapowierz_BDG-V261052019MR.pdf

0.24MB

doc Zal3_IWZ_oswiadczenie_warunki_BDG-V261052019MR.doc

0.04MB

docx Zal_4_IWZ_oswiadczenie_wykluczenie_BDG-V261052019MR.docx

0.03MB

doc Zal5_IWZ_grupa_kapitalowa_BDG-V261052019MR.doc

0.05MB

doc Zał6_IWZ_WO_BDG-V261052019MR.doc

0.07MB

doc Zał7_IWZ_FO_BDG-V261052019MR.doc

0.23MB

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_519MR.pdf

0.2MB

pdf IWZ_519MR.pdf

0.24MB

pdf Informacja_z_otwarcia_ofert_BDG-V261052019MR.pdf

0.06MB

pdf Informacja_o_wyborze_5MR19.pdf

0.02MB

pdf powiadomienie_o_unieważnieniu_5MR_na_stronę_z_dnia_29032019.pdf

0.18MB

pdf Tabela_wybór_519MR_ponwybor_16042019.pdf

0.12MB

pdf Informacja_o_udzieleniu_zamówienia_519MR.pdf

0.17MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.03.2019 13:19
Osoba publikująca: Milena Rogowska
Zmodyfikowano: 10.05.2019 16:01
Osoba modyfikująca: Milena Rogowska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Rogowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.0 06.03.2019 13:19 Milena Rogowska Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.1 15.03.2019 13:25 Milena Rogowska Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.2 21.03.2019 14:55 Piotr Szymański Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.3 21.03.2019 15:03 Piotr Szymański Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.4 29.03.2019 15:11 Milena Rogowska Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.5 16.04.2019 11:23 Milena Rogowska Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.6 16.04.2019 11:28 Milena Rogowska Milena Rogowska
Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.7 10.05.2019 16:01 Milena Rogowska Milena Rogowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP