Usługi utrzymania i wsparcia oraz usług rozwoju dla Systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie w ramach procedury rozeznania rynku ofert dotyczących świadczenia na rzecz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii usług utrzymania i wsparcia oraz usług rozwoju dla Systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach którego właścicielem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  1. Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:
  1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Niniejsze zapytanie o złożenie oferty nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
  4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  6. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  7. Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
  1. Oferty należy złożyć droga e-mailową na adres: Krzysztof.m.dabrowski@mpit.gov.pl  oraz aneta.taborowska@mpit.gov.pl do 22.05. 2019 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach:

docx Zapytanie ofertowe usług wsparcia, utrzymania i usług rozwoju systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach

0.03MB

docx Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia usług wsparcia, utrzymania i usług rozwoju systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach

0.02MB

doc Istotne postanowienia umowy dla usług wsparcia, utrzymania i usług rozwoju systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach

0.13MB

doc formularz ofertowy dla usług wsparcia, utrzymania i usług rozwoju systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach

0.06MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.05.2019 16:48
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.05.2019 16:49
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aneta Taborowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Usługi utrzymania i wsparcia oraz usługi rozwoju dla Systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach 1.0 08.05.2019 16:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP