Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl

UWAGA: Zamówienie zostało anulowane!

Informacje o ofercie

Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego dołączonego do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w terminie do  dnia 11-02-2019 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: maria.magdon@mpit.gov.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów – wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia. 
 2. Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz 1198 z poźn. zm.).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. 
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
 6. Dokumenty, co do których dany Oferent nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
 8. Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu usługi.
 9. Zaoferowana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
 11. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.

Osoba do kontaktu

Maria Magdoń, (22) 262 94 32 maria.magdon@mpit.gov.pl
 
 

pdf SOPZ

0.94MB

pdf Wzór umowy

0.22MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.02.2019 12:22
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 27.02.2019 14:17
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Maria Magdoń
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl 1.0 06.02.2019 12:22 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl 1.1 27.02.2019 12:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl 1.2 27.02.2019 14:17 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP