Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl

UWAGA: Zamawiający zrezygnował z realizacji zamówienia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Elektronicznej, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi utrzymania merytorycznego portalu Biznes.gov.pl obejmującego: monitorowanie zmian prawnych oraz udział eksperta merytorycznego w procesie obsługi przedsiębiorców w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

UWAGA: Zamawiający zrezygnował z realizacji zamówienia 

Oferty w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego dołączonego do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w terminie do  dnia 04-03-2019 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną, na adres e-mail: maria.magdon@mpit.gov.pl. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ważne informacje:

 1. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów – wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia. 
 2. Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz 1198 z poźn. zm.).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. 
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
 6. Dokumenty, co do których dany Oferent nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
 8. Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu usługi.
 9. Zaoferowana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
 11. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.

Osoba do kontaktu:

Maria Magdoń, (22) 262 94 32 maria.magdon@mpit.gov.pl

pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

0.67MB

docx sopz_zal1_formularz

0.02MB

doc Wzór umowy dotyczącej utrzymania merytorycznego Biznes.gov.pl

0.48MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.02.2019 14:20
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 25.04.2019 13:21
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Maria Magdoń
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl 1.0 27.02.2019 14:20 Marta Śliżewska-Turek Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl 1.1 27.02.2019 15:55 Marta Śliżewska-Turek Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl 1.2 25.04.2019 13:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP