Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030

Temat kontroli

Przygotowanie do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

W ocenie NIK, w Ministerstwie Rozwoju zostały zapoczątkowane, a następnie kontynuowane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii skuteczne działania na poziomie krajowym, które mogą zapewnić włączenie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 do polityk krajowych na rzecz rozwoju. Wyznaczone zostały cele rozwojowe w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), które są spójne z celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi wraz z agendą ONZ, budowane jest partnerstwo administracji rządowej z innymi interesariuszami na rzecz współzarządzania procesami rozwojowymi i realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz prowadzone są prace na rzecz doboru wskaźników mierzących postęp w realizacji celów. Zostały podjęte działania we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym dla zapewnienia monitorowania postępów realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych wraz z Agendą 2030.

Ministerstwo rozpoczęło przygotowywanie wieloszczeblowego systemu współdziałania instytucji państwa z samorządami województw i samorządami lokalnymi oraz partnerstwa w celu monitorowania i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Opracowana struktura organizacyjna będzie służyła włączeniu we współzarządzanie instytucji państwa, w tym organów konstytucyjnych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, także przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz podmiotów prywatnych w szczególności przedsiębiorców.

Zainicjowane działania w kierunku budowania społeczno-instytucjonalnego partnerstwa na rzecz wdrażania Agendy 2030 w Polsce zdaniem NIK, powinny być kontynuowane i zintensyfikowane w celu włączenia jak najszerszego grona interesariuszy reprezentujących różne środowiska. Dalsze upowszechnianie i promocja poprzez włączanie w to zadanie szerokiego grona instytucji administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w opinii NIK, spowoduje zwiększenie świadomości w społeczeństwie dotyczącej realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce.

Struktura instytucjonalna przygotowana do zarządzania procesem wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce została przygotowana z zastosowaniem zintegrowanego podejścia (whole of govemment) oraz jest spójna z zasadą, że nikt nie zostanie pominięty (no one will be left behind) przyjętą w realizacji Agendy 2030. Projekt Agenda 2030 ONZ w Polsce, zakładający stworzenie do końca 2018 r. mechanizmu koordynacji na szczeblu rządowym, w ocenie NIK ma być efektywnym narzędziem wdrażania przez Polskę Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju.

Wnioski pokontrolne

nie sformułowano

Szczegółowe wyniki kontroli w załączniku

wystąpienie pokontrolne

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:34
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 04.01.2019 16:34
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 1.0 04.01.2019 16:34 Joanna Puchalska Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP