Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w cz. 20 - Gospodarka

Temat kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 20 – Gospodarka

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w części 20 - Gospodarka prawidłowo gro­madzono bieżące dochody budżetowe. Wydatki z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich dokonane zostały w sposób legalny, celowy i gospodarny. Zadania ujęte w planie finansowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w układzie zadaniowym zostały zrealizo­wane.

Dane wykazane w sporządzonych przez dysponenta części 20 - Gospodarka łącz­nych sprawozdaniach budżetowych za 2018 r., a także w sprawozdaniach finanso­wych za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, były zgodne z kwotami wynikającymi z ewidencji księgowej. Dane wykazane w sprawozdaniach łącznych zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań podległych dysponentów, a sprawozdania jednostkowe na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej.

Dysponent części wywiązywał się z obowiązku sprawowania nadzoru, o którym mowa w art 175 ustawy o finansach publicznych (ufp).

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • w systemie finansowo-księgowym MPiT widoczne były rejestry, w których ujęte zostały dokumenty części 34 - Rozwój regionalny zaewidencjonowane przed dokonaniem migracji bazy danych z MIiR do MPiT, co stanowi naru­szenie zasady podmiotowości wynikającej z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w konsekwencji nie jest możliwe uzgodnienie obrotów zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. z obrotami dzienników częściowych dysponenta trzeciego stopnia części 20 - Gospodarka, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o rachunkowości;
  • zaniechanie wystąpienia do Ministra Finansów o skorygowanie wydatków do kwoty, która faktycznie zostanie wykorzystana do końca roku budżeto­wego, ewentualnie ich zablokowania w sytuacjach wskazanych w art. 177 ufp;
  • nierzetelne dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia ba­dania sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego z realiza­cji umowy o udzielenie dotacji celowej dla Instytutu Badań Rynku, Kon­sumpcji i Koniunktur - PIB {dalej: IBRKK lub Instytut);
  • potwierdzenie opinii biegłego rewidenta, w sytuacji gdy jej zakres był nie­zgodny z wymogami stawianymi badaniu i opinii w umowie dotacji celowej,
  • niezachowanie terminu wynikającego z art. 152 ust. 2 ufp i umowy dotacji celowej na zatwierdzenie sprawozdań z realizacji dotacji udzielonej IBRKK.

Wnioski pokontrolne

  1. ustalenie procedur rozliczania dotacji w Ministerstwie, zapewniających zgodność z art. 152 ufp;
  2. rozliczenie dotacji celowej udzielonej Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, z uwzględnieniem ewentualności zwrotu środków.

pdf Wystąpienie pokontrolne "Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w cz. 20 - gospodarka"

1.2MB

pdf Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w cz. 20 - gospodarka.

1.52MB

pdf Stanowisko do Informacji NIK o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w cz. 20 - gospodarka

0.27MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950130059/U/D19950059Lj.pdf )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.07.2019 12:32
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 01.07.2019 12:32
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w cz. 20 - Gospodarka 1.0 01.07.2019 12:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP