Zespół do Spraw Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich

Do zadań Zespołu należy:

 1. przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitetów Unii Europejskiej;
 2. formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;
 3. prowadzenie bazy identyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, nadzorujący merytorycznie sprawy związane ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej - obecnie Podsekretarz Stanu w MPiT Pan Tadeusz Kościński;
 2. Po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:
  1. ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
  2. ministra właściwego do spraw zagranicznych,
  3. ministra właściwego do spraw środowiska,
  4. ministra właściwego do spraw zdrowia,
  5. ministra właściwego do spraw transportu,
  6. ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  7. ministra właściwego do spraw pracy,
  8. Ministra Sprawiedliwości,
  9. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  10. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  11. Prezesa Urzędu Patentowego.

Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Łukasz Porażyński

tel. (22) 262 92 70

faks (22) 22 262 91 36

E-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:42
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:43
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zespół ds. Barier w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich 1.0 28.01.2019 11:42 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP