Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Do zadań Zespołu należy:

wspieranie działań Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie kształtowania i poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

 1. analizę przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowanie propozycji działań, służących likwidacji lub ograniczeniu tych barier, w tym proponowanie zmian regulacji prawnych;
 2. wskazywanie obszarów działań organów administracji rządowej wymagających zmian pozalegislacyjnych,
 3. zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości regulacji prawnych, w szczególności poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji;
 4. proponowanie rozwiązań w zakresie dialogu obywatelskiego, w szczególności mających na celu poprawę regulacji gospodarczych.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący Zespołu - Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu MPiT
 2. Po jednym przedstawicielu, zaproszonym przez przewodniczącego Zespołu do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, wskazanym przez:
  1. Business Centre Club,
  2. Konfederację Lewiatan,
  3. Krajową Izbę Gospodarczą,
  4. Krajową Izbę Radców Prawnych,
  5. Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
  6. Naczelną Organizację Techniczną,
  7. Naczelną Radę Adwokacką,
  8. Polską Radę Biznesu,
  9. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
  10. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
  11. Związek Rzemiosła Polskiego,
 3. Sekretarz Zespołu – Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych albo wyznaczony pracownik z tych jednostek organizacyjnych

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Marek Niedużak

tel. (22) 262-96-25

faks (22) 262-91-33

E-mail: sekretariatddr@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:55
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:55
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.0 28.01.2019 11:55 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP