W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Działalność Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, działania polegają na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i monitorowaniu programów prozdrowotnych i interwencji nieprogramowych oraz nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa.

 

Zadania Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie metod zapobiegania chorobom i udzielania pierwszej pomocy;
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne podmioty, instytucje, organizacje i środki masowego przekazu;
 • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • organizacja i współudział w prowadzeniu szkoleń, narad i masowych interwencji nieprogramowych dotyczących zapobieganiu chorobom i patologiom społecznym;
 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;
 • opracowywanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów;
 • podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego;
 • współpracowanie z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • prowadzenie polityki informacyjnej, strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej, Facebooka, Twittera oraz kształtowanie wizerunku medialnego PPIS.

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

 

 • Programy skierowane do ogółu społeczeństwa:
 1. Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

 

Adresaci:

- Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci

- Personel oraz pacjenci podmiotów leczniczych,

- Kobiety w ciąży lub planujące macierzyństwo

- Osoby dorosłe (w wieku 18-39 lat) zmieniające często partnerów seksualnych,   podejmujące ryzykowne zachowania seksualne

 

Cel główny:

- ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV i poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

 

Cele szczegółowe:

- wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych seksualnie

- zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych poprzez zmianę postaw i zachowań zdrowotnych ludzi młodych

- zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HIV, w tym poszerzenie oferty informacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnego odbiorcy

- zapewnienie odpowiedniego dostępu do edukacji i usług diagnostycznych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz leczenia RTV

- promowanie bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku prokreacyjnym, w tym kobiet w ciąży lub planujących macierzyństwo

 

 1. Podlaski program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych

 

Adresaci: Ogół społeczeństwa

 

Cele programu:

-  Rozpowszechnienie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia czynnego i biernego na zdrowie dzieci , młodzieży i dorosłych

-  Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi oraz za skutki zachowań związanych z paleniem tytoniu

- Tworzenie i upowszechnianie mody na niepalenie

 

W ramach realizowania Podlaskiego programu zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych wdraża się programy profilaktyki antytytoniowej kierowane do dzieci i młodzieży : „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, "Bieg po zdrowie". Działania edukacyjne są również prowadzone wśród  kadry medycznej, pedagogicznej i uczniów. Mają one na celu zmotywowanie do podejmowania działań antynikotynowych na terenie własnych placówek.

 

 

 1. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

 

Adresaci: Ogół społeczeństwa

 

Celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych szczególnie przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach realizowania programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych prowadzony jest następujący program: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

 

 

 

 • Programy skierowane do przedszkoli

 

 1. Skąd się biorą produkty ekologiczne?

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

 

Sprawozdanie koordynatora programu w placówce oświatowej załącznik: {Produkty_Eko__ankieta_dla_koordynatora_w_placówce_oswiatowej}

 

 1. Czyste powietrze wokół nas

Cele głównym programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, a także zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Dzięki realizacji programu dzieci pozyskają wiedzę nt. rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększona be wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 

 

 • Programy skierowane do szkół podstawowych

 

 1. Trzymaj formę!

 

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII.  Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, w szczególności tych, które dotyczą zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Projekt ma służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.


Więcej informacji:

https://www.trzymajforme.pl/o-programie-48
Platforma dla szkolnych koordynatorów programu: https://www.trzymajforme.pl/index/login.php

 

 

 1. Bieg po zdrowie

 

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice. Głównymi celami programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.


 

Sprawozdanie szkolnego koordynatora: załącznik { bieg_po_zdrowie_ankieta_dla_nauczyciela_V_edycja }

 

 

 

 

 1. Kleszcz mały czy duży - nic dobrego nie wróży

 

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. Celem szczegółowym jest  edukacja młodzieży w zakresie profilaktyki chorób wywoływanych przez kleszcze. Promowane są  skuteczne metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (szczepienia profilaktyczne) oraz boreliozy (stosowanie środków odstraszających, odpowiedniego ubioru). Podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych poruszane są następujące tematy:

- Sytuacja epidemiologiczna dotycząca chorób odkleszczowych w Polsce i w województwie Podlaskim;

- Omówienie cyklu życiowego kleszcza oraz sposobów jego odżywiania się;

- Omówienie chorób przenoszonych przez kleszcze;

- Omówienie metod profilaktyki.

 

 

 

 • Programy skierowane do szkół ponadpodstawowych
 1. Znamię! Znam je?

 

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Program może być realizowany także przez uczniowie 8 klas szkół podstawowych.

 

 Cele szczegółowe programu:

 

- Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka

 

- Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki

 

- Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.

 

Sprawozdanie szkolnego koordynatora załącznik: {Kwestionariusz_ankiety_szkolengo_koordynatora_Znamię!_Znam_je}

 

 1. ARS, czyli jak dbać o miłość

 

Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

 

Cele szczegółowe programu:

 

- zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic,

- zwiększenie u uczestników programu wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia prokreacyjnego, i w tym kontekście zmniejszenie wpływu mitów na temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.

 

Sprawozdanie dla koordynatora szkolnego załącznik :

{ARS_Kwestionariusz_ankiety_dla_szkolnego_koordynatora_VIII_edycja}

Materiały

Produkty​_Eko​_​_ankieta​_dla​_koordynatora​_w​_placówce​_oswiatowej
Produkty​_Eko​_​_ankieta​_dla​_koordynatora​_w​_placówce​_oswiatowej.doc 1.25MB
bieg​_po​_zdrowie​_ankieta​_dla​_nauczyciela​_V​_edycja
bieg​_po​_zdrowie​_ankieta​_dla​_nauczyciela​_V​_edycja.doc 0.07MB
Kwestionariusz​_ankiety​_szkolengo​_koordynatora​_Znamię!​_Znam​_je
Kwestionariusz​_ankiety​_szkolengo​_koordynatora​_Znamię!​_Znam​_je.docx 0.07MB
ARS​_Kwestionariusz​_ankiety​_dla​_szkolnego​_koordynatora​_VIII​_edycja
ARS​_Kwestionariusz​_ankiety​_dla​_szkolnego​_koordynatora​_VIII​_edycja.doc 0.07MB