W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia poprzez:

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach szpitalnych, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, domach wczasowych, w zakładach gastronomii i wszystkich innych pplacówkach żywieniowych.
 • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:

          – stosowania substancji dodatkowych i aromatów, 
          – poziomów substancji zanieczyszczających, 
          – pozostałości pestycydów, 
          – warunków napromieniania żywności, 
          – cech organoleptycznych.

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 • Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych – RASFF.
 • Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych  kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 •  Dochodzenie przy współudziale sekcji Przeciwepidemicznegii w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 • Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie 

    – zatwierdzenia, 
    – warunkowego zatwierdzenia, 
    – przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, 
    – zawieszenia zatwierdzenia,
    – cofnięcia zatwierdzenia 

  zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie.
 • Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 • Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).