W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy
Państwu następujące informacje:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

dane kontaktowe:

e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl; nr tel. +48 56 697 49 74

dane adresowe: ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych – Panią Patrycją Żarską-Cynk, w następujący sposób:

drogą elektroniczną: patrycja.zarska-cynk@s2g.pl lub pod numerem telefonu +48 507 069 826

pisemnie pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniższe dokumenty, przygotowane w oparciu o art. 13-14 RODO, zawierają m.in. informacje dotyczące praw osób
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu dla jakiego te dane się wykorzystuje w szczególności:

- realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów
prawa, a w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych/pomiarów (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) - w
innych celach szczegółowo opisanych w załączonych poniżej informacjach.

W pozostałych, nieujętych poniżej czynnościach przetwarzania danych osobowych, obowiązek
informacyjny realizowany jest w komunikacji bezpośredniej z osobą, której dane dotyczą tj. m.in.
podczas kontaktu osobistego, w tym telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.


TRYB REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH – OBSŁUGA WNIOSKÓW

1. SPOSOBY KOMUNIKACJI W SPRAWIE WNIOSKÓW Z ART. 15-21 RODO
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa
dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli
chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie
się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.

a. w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w
sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Brodnicy, ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica

b. elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
▪ z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres email: psse.brodnica@pis.gov.pl
▪ z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych
Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek
z zakresu art. 15-21 RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy może zażądać
dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

2. SPOSOBY I TERMINY REALIZACJI PRAW Z ART. 15-21 RODO
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy zobligowany jest udzielać Pani/Panu
wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od
otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku
z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia
terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o
powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. OPŁATY
Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania
podejmowane zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w
szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brodnicy może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając
administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych
działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie
nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

POLITYKA COOKIES – INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA KOŃCOWEGO

Administrator strony www przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
W celu udoskonalenia funkcjonalności Administrator strony www oświadcza, iż wykorzystuje
własne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań
podejmowanych przez użytkownika;
2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
3. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
Administrator nie wykorzystuje zewnętrznych plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator strony www może tworzyć statystyki.
Statystyki tworzone byłyby w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych
Użytkowników serwisu.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie
na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian
w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub
menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki
cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody
na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji
naszej witryny.

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie www Administratora odsyłacze mogą
przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może
obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy
użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego
serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki
internetowej lub na takich stronach jak np. https://panoptykon.org/wiadomosc/cookies-informacjesledzace-rodo

Materiały

Dostęp do informacji publicznej lub informacji sektora publicznego
dostęp​_do​_informacji​_publicznej​_lub​_informacji​_sektora​_publicznego.pdf 0.12MB
Rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej obowiązek informacyjny
rozpoznawanie​_i​_monitorowanie​_sytuacji​_epidemiologicznej​_obowiązek​_informacyjny.pdf 0.19MB
Postępowanie administracyjne obowiązek informacyjny
postepowanie​_administracyjne​_obowiązek​_informacyjny.pdf 0.12MB
Postępowanie egzekucyjne dot. obowiązku szczepień ochronnych
postepowanie​_egzekucyjne​_dot​_obowiązku​_szczepień​_ochronnych.pdf 0.12MB
Postępowanie mandatowe obowiązek informacyjny
postepowanie​_mandatowe​_obowiązek​_informacyjny.pdf 0.15MB
Realizacja praw podmiotów
realizacja​_praw​_podmiotów.pdf 0.12MB
Realizacja zamówień publicznych i relacje handlowo-usługowe
realizacja​_zamówień​_publicznych​_i​_relacje​_handlowo-usługowe.pdf 0.13MB
Rekrutacja pracowników i współpracowników
rekrutacja​_pracowników​_i​_współpracowników.pdf 0.14MB
Zadania ustawowe Inspekcji Sanitarnej obowiązek informacyjny
zadania​_ustawowe​_Inspekcji​_Sanitarnej​_obowiązek​_informacyjny.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}