W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór sanitarny

SEKCJA EPIDEMIOLOGII

ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

e-mail: epidemiologia@psse-gniezno.pl

 

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób.

1. Weryfikuje rejestrowane zachorowania na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
2. Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych.
3. Prowadzi nadzór merytoryczny nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
4. Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL.
5. Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych.
6. Opracowuje informacje na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze powiatu.
7. Tworzy procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
8. Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
9. Sprawuje ciągły nadzór mający na celu wczesne wykrycie i likwidację skutków użycia broni biologicznej.
10. Podejmuje działania związane z systemem wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi (RAS(BICHAT)* .
11. Opracowuje i ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.
12. Sprawuje nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi .**
13. Sporządza miesięczne raporty o zgonach i podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych.
14. Sporządza raporty (miesięczne, kwartalne, roczne) o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne.
15. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie powiatu oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.

*RAS(BICHAT ( Rapid Alert System for Biological and Chemical Agent Attacks (system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi i chemicznymi, obejmujący kraje UE).
**Drobnoustroje podlegające rejestracji są izolowane z zakażeń objawowych lub inwazyjnych. Przypadki bezobjawowej kolonizacji nie podlegają rejestracji. Wykrycie drobnoustroju może być uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania mikrobiologicznego lub pośrednio, np. wiarygodnymi testami serologicznymi lub metodami histopatologicznymi.

Drobnoustroje alarmowe to m.in.:
- gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA);
- enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE);
- pałeczki z gatunków Salmonella spp.,Shigella spp. oraz Campylobacter jejuni;
- pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis);
- wirusy: ospy wietrznej, odry, grypy, rota, syncytialny, zapalenia wątroby typu B i C, nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV).

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

e-mail: higiena.zywnosci@psse-gniezno.pl

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz warunkami żywienia zbiorowego.
Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienie i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu;
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.
 • podejmowanie działań w zakresie wprowadzania i egzekwowania prawidłowego znakowania żywności zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane.
 • udzielanie       porad grzybowych i dokonywanie oceny grzybów świeżych wprowadzanych do obrotu;
 • prowadzenie analizy zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badań laboratoryjnych oraz podejmuje stosownych działań prozdrowotnych;
 • prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego;
 • współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi WSSE w Poznaniu oraz innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu oraz kosmetyków zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;
 • prowadzenie postępowania w przypadku zgłoszenia przez konsumentów interwencji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

Materiały

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
wniosek1.docx 0.05MB
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
wniosek2.docx 0.04MB
WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ZAKADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAISTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
wniosek3.docx 0.05MB
WNIOSEK O WYKREŚLENIE ZAKADU Z REJESTRU ZAKADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAISTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
wniosek4.docx 0.05MB
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ

ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

e-mail: higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

 

1. Działalność Sekcji polega na sprawowaniu nadzoru sanitarnego nad urządzeniami zaopatrzenia w wodę, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakością wody w kąpieliskach oraz basenach kąpielowych, nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, w tym pomiotami wykonującymi działalność leczniczą, domami pomocy społecznej, obiektami usługowymi itp.

2. Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi działania w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:

- podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- domów pomocy społecznej,

- obiektów świadczących usługi hotelarskie, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych,

- zakładów fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu, masaży, solariów,

- urządzeń wodnych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych,

- basenów kąpielowych i kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

- obiektów i środków transportu publicznego (m.in. dworce PKP i PKS, pociągi, autobusy i inne),

- innych obiektów: pralni, obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, rekreacyjnych (zielonych) cmentarzy, zakładów pogrzebowych, stacji paliw itp.

- obiektów powodujących uciążliwości dla ludzi.

3. Prowadzi monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zasadach określonych przepisami prawa.

4. Opracowuje informacje, komunikaty, oceny i sprawozdania dotyczące:

- jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- jakości wody przeznaczonej do kąpieli w kąpieliskach zorganizowanych oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli,

- stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

5. Wydaje oceny higieniczne materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody i dystrybucji wody.

6. Dokonuje zatwierdzania systemu jakości prowadzonych badań wody dla laboratoriów zewnętrznych funkcjonujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

7. Rozpatruje zgłoszenia, interwencje i skargi dotyczące zagrożeń zdrowotnych w zakresie zagadnień higieny komunalnej.

Materiały

Wniosek o ekshumację
wniosek​_ekshumacja.doc 0.05MB
Oświadczenie
oswiadczenie.doc 0.04MB
SEKCJA HIGIENY PRACY

ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

e-mail: higiena.pracy@psse-gniezno.pl

 

Główne zadania Sekcji Higieny Pracy:

1. Opracowywanie strategii nadzoru i kontroli zakładów pracy w zakresie higieny pracy;

2. Prowadzenie oraz koordynowanie wykonywania na obszarze powiatu gnieźnieńskiego czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

- higieny środowiska pracy;

- utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy;

- warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

- przestrzegania przez wprowadzających do obrotu oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych i mieszanin przepisów obowiązujących w tym zakresie;

- warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne;

- przestrzegania przez wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

- wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej ;

3. Przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach dotyczących warunków higieniczno – sanitarnych w środowisku pracy i chorób zawodowych;

4. Opracowywanie ocen i analiz w zakresie środowiska pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe na potrzeby władz wojewódzkich i powiatowych;

5. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną, Centralnym Biurem Śledczym, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, Inspektoratem Ochrony Roślin i Inspektoratem Ochrony Środowiska – w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych;

6. Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy;

7. Prowadzenie nadzoru w zakresie środków zastępczych.

STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

e-mail: higiena.dzieci@psse-gniezno.pl

 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, a w szczególności:
1. Prowadzi bieżący nadzór sanitarny w placówkach nauczania i wychowania oraz na wyższych uczelniach.
2. Nadzoruje przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w odniesieniu do:
- pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania,
- ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dziecka),
- higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
- placówek i sposobu organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Problematyka wszawicy

Problematyka wszawicy

Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

Wytyczne dla sal zabaw

Wytyczne dla sal zabaw

Ergonomia stanowiska pracy ucznia

Ergonomia stanowiska pracy ucznia

Higiena rąk

Higiena rąk

Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

STANOWISKO PRACY DS. ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-gniezno.pl

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
1. Uzgadnia w ramach oceny oddziaływania na środowisko, projekty dokumentów strategicznych, m.in. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miast, gmin, powiatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, plany gospodarki odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i inne.
2. Uzgadnia warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Materiały

Wniosek o dokonanie oględzin w związku z zakończeniem budowy w trybie art. 56 prawo budowlane
Wniosek-art-56-prawo-budowlane-12.pdf 0.61MB
Wniosek o dokonanie oględzin w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
Wniosek-zmiana-sposobu-uzytkowania-1.pdf 0.60MB
OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia realizuje zapisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:  

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia; 

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi; 

4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy  w prowadzeniu tej działalności.

Pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizują ww. zadania wśród różnych grup odbiorców w tym: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów, a także dla ogółu społeczeństwa. Programy, akcje i działania informacyjno – edukacyjne podejmowane są w ramach: profilaktyki palenia tytoniu, HIV/AIDS,  chorób  zakaźnych, nowotworowych, popularyzowania zasad  racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególne znaczenie mają działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego i realizowane są przy współpracy z jednostkami samorządowymi, placówkami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi mediami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą programów, konkursów, akcji i innych działań oraz zapraszamy do włączania się i korzystania z naszych propozycji.

Pracownicy OZ i PZ PSSE Gniezno:

Ewa Cybułka

Ewa Krzyżańska

adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

ul. św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

 

e-mail: oswiatazdrowotna@psse-gniezno.pl  

{"register":{"columns":[]}}