W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kluczborku z siedzibą w Kluczborku, ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: daneosobowe@pssekluczbork.pl lub osobiście   w siedzibie administratora danych osobowych.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia,  wynikającego  z: Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz innych przepisów prawa w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  a także prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  
 6. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.  
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:

 − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach.   
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.  
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.   W tym przypadku w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody.