W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula Informacyjna

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016
(dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Międzychodzie przy ul. Strzeleckiej 12,
informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: sekretariat@psse-miedzychod.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Danuta Kaczmarek email: sekretariat@psse-miedzychod.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

1.Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 z poźń. zm.)Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 151)

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917)

Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 r., poz. 143)

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 122 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późń. zm.)

Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2134)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332 z późń. zm.)

Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 z późń. zm.)

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 475 z późń. zm.)

Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późń. zm.)

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
- ewentualnym źródle pozyskania danych;
- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
te są udostępniane;
- planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Materiały

Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_(badania​_z​_zakresu​_diagnostyki​_medycznej)
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_(badania​_z​_zakresu​_diagnostyki​_medycznej).pdf 0.02MB
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_(badania​_wody,​_żywności,​_środowiska,​_środowiska​_pracy​_i​_radiacji,​_skuteczności​_procesu​_sterylizacji)
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_(badania​_wody,​_żywności,​_środowiska,​_środowiska​_pracy​_i​_radiacji,​_skuteczności​_procesu​_sterylizacji).pdf 0.02MB