W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Produkcja pierwotna i dostawy bezpośrednie

I. Podstawowe akty prawne obowiązujące w tym zakresie

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136,poz. 914 z późn. zm.)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych PRODUKCJA PODSTAWOWA (inaczej produkcja pierwotna)

W myśl art. 3 pkt. 17 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L31 z dnia 01.02.2002r.), produkcja podstawowa oznacza produkcję, uprawęlub hodowlęproduktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlęzwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego”. DOSTAWY BEZPOŚREDNIE

W rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004r. z późn. zm.) dostawy bezpośrednie (...) mogąobejmowaćprodukty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziółi runa leśnego”.

Dostawy bezpośrednie obejmująrównieżśrodki spożywcze pochodzące z wyżej wymienionych produktów lub surowców w postaci kiszonej lub suszonej.

Dostawy bezpośrednie sąrealizowane bezpośrednio przez producentów produkcjipierwotnej, którzy dostarczająmałe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych (ostateczny konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa) lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych (lokalne sklepy, zakłady gastronomiczne restauracje, bary, stołówki itp.), a nie w celu dalszej odsprzedaży innemu podmiotowi gospodarczemu

Dostawy bezpośrednie nie dotycząproduktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku spożywczym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

Działalnośćw ramach dostaw bezpośrednich może byćprowadzona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna, lub na terenie województw przyległych

Podmioty działające na rynku spożywczym w ramach dostaw bezpośrednich obowiązane przestrzegać wymagań higienicznych określonych w części A załącznika I do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004r. z późn. zm.) w zakresie odnoszącym się do surowców pochodzenia roślinnego z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W części tej zawarte są również informacje, iż „Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące lub zbierające produkty roślinne prowadzą dokumentację w szczególności na temat: a) Wszelkiego użycia środków ochrony roślin i biocydów, b) Wszelkiego występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego, oraz c) Wyników wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od roślin lub innych próbkach, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie (...)”. II. Rejestracja i wpis do rejestru

Zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) „Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej (...)”. Nie wszystkie zakłady podlegają zatwierdzeniu.

W myśl art. 63 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 12 w/w ustawy zatwierdzenie nie jest wymagane między innymi w odniesieniu do „działalności w zakresie dostaw bezpośrednich”, jak również „podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną”.

W powyższych przypadkach podmioty te winny zgłosić taką działalność u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, poprzez złożenie wniosku o wpis do rejestru zakładów

wnioski sądostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 103 ust.1 pkt.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (...) podlega karze pieniężnej (...), której wysokość „może być wymierzona do 5 000zł, niemniej niż 1 000zł”.

{"register":{"columns":[]}}