W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rekrutacja

Młodszy Asystent w Sekcji Szczepień Ochronnych w Oddziale Epidemiologii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ogłasza nabór kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

 

Młodszy Asystent w Sekcji Szczepień Ochronnych

w Oddziale Epidemiologii
(2 etaty/ umowa na zastępstwo/ pełny wymiar czasu pracy)

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Poznań i powiat poznański

ADRES URZĘDU: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu albo nauk przyrodniczych,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel i Power Point,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w systemie ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  • realizacji szczepień ochronnych,
  • postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja i dyscyplina pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność i kreatywność.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie całości zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi w zakresie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych na nadzorowanym terenie,
 • prowadzenie bieżącego nadzoru epidemiologicznego nad realizacją obowiązkowych szczepień ochronnych
  w zakresie dystrybucji i przechowywania preparatów szczepionkowych oraz zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłaszaniem, kwalifikacją oraz rejestracją niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • współpraca z podmiotami leczniczymi realizującymi obowiązkowe szczepienia ochronne na nadzorowanym terenie,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych w podmiotach leczniczych
  na nadzorowanym terenie,
 • sporządzanie analiz, raportów i sprawozdań zbiorczych (kwartalnych, rocznych) z realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji,
 • udział w szkoleniach tematycznych z zakresu merytorycznej działalności Oddziału Epidemiologii.

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na zastępstwo (co najmniej rok),
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podpisane CV oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  oraz doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
  z siedzibą przy ul. Gronowej 22, 61-655 Poznań, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego Asystenta
  w Sekcji Szczepień Ochronnych w Oddziale Epidemiologii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”
  .

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 • dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać:
  • elektronicznie na adres: epidemiologia@psse-poznań.pl lub
  • w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na stanowisko Młodszego Asystenta w Sekcji Szczepień Ochronnych w Oddziale Epidemiologii”, na adres: Oddział Epidemiologii, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań,
 • termin składania aplikacji upływa w dniu 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu),
 • w przypadku ofert składanych elektronicznie kopie wymaganych dokumentów należy przesłać w formie skanów,
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

WARUNKI PRACY:

 • stanowisko biurowe usytuowane jest na II piętrze budynku,
 • praca wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie,
 • praca w terenie (udział w kontrolach podmiotów podległych).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania,
 • przewidywane metody naboru:
  • etap 1 – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna (osobista lub online),
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 maja 2021 r.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 64 67 838.

Materiały

Oferta pracy Młodszy Asystent w Sekcji Szczepień Ochronnych w Oddziale Epidemiologii
Ogłoszenie​_o​_naborze​_na​_stanowisko​_mł​_asystenta​_w​_Sekcji​_Szczepień​_Ochronnych​_OE​_PSSE​_Poznań.pdf 0.25MB
Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań


OFERTA PRACY
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
MŁODSZEGO ASYSTENTA
w Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej Oddziale Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.


I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie, preferowane kierunki studiów: Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem, Zdrowie Publiczne, Biologia, Chemia, bądź inne mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących;
3. znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz innych mających zastosowanie przy prowadzeniu nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej;
4. znajomość przepisów postępowania administracyjnego;
5. dobra obsługa komputera w środowisku MS Office;
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


II. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania dodatkowe:
1. mile widziane doświadczenie w administracji publicznej;
2. znajomość reguł postępowania kontrolnego;
3. znajomość i umiejętność stosowania narzędzi oraz technik prowadzenia kontroli;
4. biegłość w redagowaniu wypowiedzi pisemnych;
5. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;
6. umiejętność planowania pracy;
7. umiejętność analitycznego, szybkiego myślenia;
8. samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
9. kreatywność oraz chęć uczenia się;
10. wysoki poziom umiejętności społecznych;
11. sumienność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kontrole obiektów użyteczności publicznej pod względem sanitarnym i higienicznym na wyznaczonym terenie do nadzoru, połączone ze sporządzaniem protokołów w miejscu kontroli.
2. Przygotowywanie decyzji, pism, opinii, oraz innych pism związanych ze sprawowanym nadzorem nad obiektami.
3. Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej w zakresie sprawowanego nadzoru sanitarnego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.
4. Stałe uaktualnianie ewidencji nadzorowanych podmiotów.
5. Współpraca z innymi sekcjami własnej Stacji.
6. Prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi odnoszącymi się do systemu zarządzania.


IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.


Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gronowej 22, 61-655 Poznań, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego Asystenta w Sekcji Nadzoru nad Placówkami Udzielającymi Świadczeń Zdrowotnych — zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


V. Warunki pracy:
1. pełen etat;
2. praca jednozmianowa (7h 35' — od 7:25 do 15:00);
3. praca biurowa w siedzibie Urzędu oraz prowadzenie czynności kontrolnych na terenie objętym właściwością miejscową.
VI. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub na adres email: higiena.komunalna@psse-poznan.pl

Materiały

Oferta pracy Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej
Mlodszy​_asystent​_w​_Sekcji​_OUP.pdf 0.60MB
Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru nad Placówkami Udzielającymi Świadczeń zdrowotnych

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań


OFERTA PRACY
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
MŁODSZEGO ASYSTENTA
w Sekcji Nadzoru nad Placówkami Udzielającymi Świadczeń zdrowotnych w Oddziale Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.


I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie medyczne; wykształcenie średnie medyczne (pielęgniarka);
2. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących;
3. znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, ustawy o działalności leczniczej i aktów towarzyszących;
4. znajomość przepisów postępowania administracyjnego;
5. dobra obsługa komputera w środowisku MS Office;
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


II. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania dodatkowe:
1. mile widziane doświadczenie w administracji publicznej lub w pracy w zakładach opieki zdrowotnej;
2. znajomość reguł postępowania kontrolnego;
3. znajomość i umiejętność stosowania narzędzi oraz technik prowadzenia kontroli;
4. biegłość w redagowaniu wypowiedzi pisemnych;
5. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;
6. umiejętność planowania pracy;
7. umiejętność analitycznego, szybkiego myślenia;
8. samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
9. kreatywność oraz chęć uczenia się;
10. wysoki poziom umiejętności społecznych;
11. sumienność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kontrola podmiotów leczniczych pod względem sanitarnym i higienicznym na wyznaczonym do nadzoru terenie, połączone ze sporządzaniem protokołów w miejscu kontroli.
2. Przygotowywanie decyzji, pism, opinii, oraz innych pism związanych ze sprawowanym nadzorem nad obiektami.
3. Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej w zakresie sprawowanego nadzoru sanitarnego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.
4. Stałe uaktualnianie ewidencji nadzorowanych podmiotów.
5. Współpraca z innymi sekcjami własnej Stacji.
6. Prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi odnoszącymi się do systemu zarządzania.


IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gronowej 22, 61-655 Poznań, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego Asystenta w Sekcji Nadzoru nad Placówkami Udzielającymi Świadczeń Zdrowotnych — zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


V. Warunki pracy:
1. pełen etat;
2. praca jednozmianowa (7h 35' — od 7:25 do 15:00);
3. praca biurowa w siedzibie Urzędu oraz prowadzenie czynności kontrolnych na terenie objętym właściwością miejscową.


VI. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub na adres email: higiena.komunalna@psse-poznan.pl

Materiały

Oferta pracy Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru nad Placówkami Udzielającymi Świadczeń zdrowotnych
Mlodszy​_asystent​_w​_Sekcji​_Slużby​_Zdrowia​_wer​_ost.pdf 0.60MB
Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań


OFERTA PRACY
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
MŁODSZEGO ASYSTENTA
w Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody w Oddziale Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.


I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące niezbędne wymagania:
1. wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie, preferowane kierunki studiów: Ochrona Środowiska, Zarządzanie Środowiskiem, Zdrowie Publiczne, Biologia, Chemia, bądź inne mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Inspekcji Sanitarnej wynikających z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących;
3. znajomość przepisów ustawy:
- o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi,
- przepisów dotyczących jakości wody do spożycia,
- prawa wodnego ,
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków,
- przepisów w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
- przepisów w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejsc okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli;
4. znajomość przepisów postępowania administracyjnego;
5. dobra obsługa komputera w środowisku MS Office;
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


II. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1. mile widziane doświadczenie w administracji publicznej;
2. znajomość reguł postępowania kontrolnego;
3. znajomość i umiejętność stosowania narzędzi oraz technik prowadzenia kontroli;
4. biegłość w redagowaniu wypowiedzi pisemnych;
5. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;
6. umiejętność planowania pracy;
7. umiejętność analitycznego, szybkiego myślenia;
8. samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
9. kreatywność oraz chęć uczenia się;
10. wysoki poziom umiejętności społecznych;
11. sumienność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie nadzoru nad Stacjami Uzdatniania Wody, obiektów basenowych, kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na wyznaczonym do nadzoru terenie, połączone ze sporządzaniem protokołów w miejscu kontroli.
2. Pobór próbek wody do spożycia, z basenów i kąpielisk.
3. Przygotowywanie decyzji, opinii, ocen higienicznych, sprawozdań, planów, raportów oraz innych pism związanych ze sprawowanym nadzorem nad obiektami.
4. Prowadzenie dokumentacji pokontrolnej w zakresie sprawowanego nadzoru sanitarnego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.
5. Stałe uaktualnianie ewidencji nadzorowanych podmiotów.
6. Współpraca z innymi sekcjami własnej Stacji.
7. Prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z przyjętymi wytycznymi odnoszącymi się do systemu zarządzania.


IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gronowej 22, 61-655 Poznań, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego Asystenta w Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody — zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


V. Warunki pracy:
1. pełen etat;
2. praca jednozmianowa (7h 35' — od 7:25 do 15:00);
3. praca biurowa w siedzibie Urzędu oraz prowadzenie czynności kontrolnych na terenie objętym właściwością miejscową.


VI. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesyłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub na adres e-mail: higiena.komunalna@psse-poznan.pl

Materiały

Oferta pracy Młodszy asystent w Sekcji Nadzoru nad Jakością Sanitarną Wody
Mlodszy​_asystent​_w​_Sekcji​_WODA.pdf 0.61MB