W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.gov.pl/web/psse-siemiatycze zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-06.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-06.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Koordynator ds. dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Martyna Sak, adres poczty elektronicznej martyna.sak@sanepid.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +85 656 04 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze

 

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Tadeusza Kościuszki.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.
 • Do głównego wejścia do budynku prowadzą betonowe, pokryte płytkami ceramicznymi schody, z obustronnie zamontowaną poręczą.
 • Nad wejściami do budynku nie ma umieszczonych głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku Stacji nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek, w którym siedzibę ma PSSE w Siemiatyczach jest budynkiem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. W związku z powyższym kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w Sekretariacie PSSE w Siemiatyczach (np. poprzez kontakt telefoniczny bądź wiadomość elektroniczną). Informacja zostaje przekazana do pracownika z danego pionu, po czym ów pracownik obsługuje interesanta
w wyznaczonym, dogodnym miejscu.

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanych możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

 

 

 

Materiały

Plan dostępności PSSE w Siemiatyczach na 2021r.
2021-Plan-dostepnosci-PSSE-Siemiatycze.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}