W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupcy, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy / Dyrektora Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Słupcy, adres: ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca,  adres email: psse.slupca@pis.gov.pl. 

 1. Inspektor Ochrony Danych 

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy Inspektorem Ochrony Danych jest p. Iwona Śruba-Czechowska, z którą można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kadry@psse-slupca.pl, pisemnie na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do  nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO);
  1. ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), ustawą z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  2. prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien  w drodze mandatu karnego) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania  w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, w których takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2  lit. g i lit. i RODO);
  3. prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 221 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a   i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. b RODO);
  1. realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy jednolitego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną. 

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych, obowiązek ich podania.

Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 1. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

W przypadku zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:

  1. inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
  2. inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
  3. dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), ich usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO) i prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO). 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 08:47 Janusz Tomczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Tomczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 1.0 03.11.2021 08:47 Janusz Tomczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}