W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka prywatności- Przetwarzanie Danych Osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określanym w klauzuli dalej jako RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą pani/panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem pani/pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Piotra Skargi 8 tel.59-8431291, adres e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl
 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem pocztowym wymienionym w pkt 1 lub adresem e-mail: iod@psse.slupsk.pl
 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku przetwarza dane w celu:

 • sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej czyli działań wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),
 • realizacji umów-zleceń i wykonywania badań i analiz laboratoryjnych podanych w Zakresach badań Laboratoriów wchodzących w skład Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Słupsku (m.in. badania wody, żywności,badania i pomiary środowiskowe,wykonywania badań z zakresu mikrobiologii medycznej),
 • obsługi administracyjnej i księgowo-finansowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Stacji w tym nabywania usług i dostaw,
 • obsługi procesów rekrutacji i szkolenia,
 • realizacji umowy, porozumienia dotyczącego odbycia praktyk, stażów lub wolontariatu,
 • realizacji obowiązku udostępnienia informacji publicznej.
   

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą będą tylko instytucje/urzędy upoważnione z mocy prawa.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawowych bądź o archiwizacji.
 

PRAWO DOSTĘPU I SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wówczas przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W trakcie przetwarzania danych przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.