W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Mając na względzie ochronę danych osobowych interesantów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim oraz wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim.

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim, zwanej dalej Powiatową Stacją, danych osobowych i obowiązki Administratora Danych oraz prawa przysługujące interesantom.
Zastosowane środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
Administratorem danych jest:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 51
e-mail: psse.tomaszowlubelski@pis.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Powiatowej Stacji lub e-mailem na adres: iod.tomaszow@gmail.com

Cel przetwarzania:

Powiatowa Stacja przetwarza dane osobowe w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w przepisach prawa. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- złożenia wniosku przez interesanta,
- zawarcia umów, wydania decyzji lub przekazania informacji,
- działalności kontrolnej,
- dokonania rozliczeń,
- prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.

Rodzaj danych:

Powiatowa Stacja może przetwarzać następujące dane, których podanie jest niezbędne do realizacji jej ustawowych celów:
   
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- seria i nr dowodu osobistego
- data urodzenia
- PESEL
- numer telefonu
- stan zdrowia
- jednostki chorobowe
- płeć
- stan cywilny
- wykształcenie
- zawód
- miejsce pracy
- uzależnienia

Podstawy prawne przetwarzania:

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz.U. z 2017 r.  poz. 1261, z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151);

Dane osobowe przetwarzane poza obowiązkami ustawowymi Powiatowej Stacji:

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Dane osobowe, poza obowiązkami ustawowymi przetwarzane są jedynie za zgodą wyrażoną w chwili składania określonego dokumentu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest w takim przypadku całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zrealizowanie danego zadania.
W nielicznych przypadkach sytuacji przetwarzania przez Powiatową Stację danych osobowych poza obowiązkami ustawowymi, interesantom przysługują następujące prawa:
 1. W każdej chwili zgoda udzielona Powiatowej Stacji może zostać wycofana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wybranego celu przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że usunięte zostaną dane z systemów informatycznych i dane nie będą przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili interesant może żądać, aby jego dane zostały usunięte bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostaną usunięte z  systemów informatycznych, a dane nie będą przetwarzane.
 3. W każdej chwili interesant ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie z  nośników elektronicznych systemów informatycznych, a dane nie będą przetwarzane.
 4. Interesant może zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili interesant może zażądać, aby jego dane osobowe zostały  poprawione bądź sprostowane.
 6. Interesant może żądać, aby posiadane dane przekazane zostały do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Powiatową Stacją podając nazwę i adres podmiotu, do którego należy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej lub tradycyjnej po potwierdzeniu tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili interesant może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Powiatowa Stacja nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań ma obowiązek poinformować o podjętych działaniach. Żądanie usunięcia lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przechowywane są do czasu upłynięcia terminu przechowywania akt. W przypadku przetwarzania poza obowiązkami ustawowymi, usunięcie danych może nastąpić na żądanie, a okres ich przechowywania jest nie dłuższy niż wymaga to realizacja danego zadania. W systemach informatycznych Powiatowej Stacji pozostaną jedynie zaszyfrowane informacje archiwalne, których przechowywanie związane jest z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Powiatowej Stacji w wybrany sposób:
 1. Wiadomości e-mail na adres: psse.tomaszowlubelski@pis.gov.pl   
 2. Wiadomości e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod.tomaszow@gmail.com
 3. Poprzez platformę ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /SanepidTom/SkrytkaESP
 4. Listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 51

Udostępnienie danych:

Powiatowa Stacja może udostępnić dane osobowe innym podmiotom, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych, na przykład w celu przekazania niewłaściwie skierowanego wniosku, przekazania informacji o prowadzonym postępowaniu kontrolnym, lub na żądanie podmiotów uprawnionych do pozyskania danych osobowych (np. Sąd, Prokuratura, Policja i inne).
Dane osobowe interesantów, poza celami wskazanymi w niniejszej klauzuli informacyjnej nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe interesantów Powiatowej Stacji nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Interesantom Powiatowej Stacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W przypadku Polski jest to:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86