W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działalność

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.
Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Toruniu jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Nr księgi rejestrowej: 000000023985


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
    (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
  3. Ustawy o finansach publicznych
    (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana została, by chronić zdrowie ludzi przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska oraz, by zapobiegać powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Zadanie swoje Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje przez:

 

1.

Sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami:

-

higieny środowiska,

-

higieny pracy w zakładach pracy,

-

higiena procesów nauczania i wychowania,

-

higieny wypoczynku i rekreacji,

-

zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

-

higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 

2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych, a także na prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu swoim działaniem nadzorowym obejmuje teren powiatu toruńskiego w skład, którego wchodzą:

-

miasta: Toruń i Chełmża,

-

gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka.

3.  Prowadzenie badań laboratoryjnych wspierających sprawowanie nadzoru sanitarnego bieżącego i zapobiegawczego dla potrzeb stacji sanitarnych na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego

{"register":{"columns":[]}}