W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych jest   Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 50, 18-300 Zambrów.
Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Zambrowie, pokój nr  13,  e-mail: pssezambrow@wp.pl, telefon: (86) 276 30 77.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Zambrowie, może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym
z przepisów obowiązującego prawa.
Klient ma prawo żądać od Administratora:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 
9.   Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie i wynika z przepisów prawa;
dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Zambrowie. 
10.       Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie.

{"register":{"columns":[]}}