Finansowanie ŚDS w 2019 roku

ŚDS

Dzięki zmianom w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy po raz kolejny wzrośnie poziom minimalnej dotacji na jednego uczestnika. W 2019 r. będzie to wzrost o 38% w porównaniu do roku 2016.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do których należą środowiskowe domy samopomocy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Finansowane jest w całości z budżetu państwa (środki w wys. ok 32 mln zł rocznie) i w terenie realizowane przez samorząd gminny lub powiatowy. Środki  na bieżące finansowanie środowiskowych domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów. Wojewoda określa także sposób finansowania i ustala wysokość dotacji dla każdej jednostki.

Według danych będących jeszcze w trakcie weryfikacji, w 2018 r.  roku aż 32 tys. 929 osób skorzystało ze wsparcia w 804 środowiskowych domach samopomocy.

Systematyczny wzrost dotacji na Środowiskowe Domy Pomocy:

  • Do roku 2015 rozbieżności w zakresie wysokości dotacji na jednego uczestnika w zależności od województwa od 900 do 1300 zł.
  • W 2015 – ujednolicenie poziom dotacji na 1 uczestnika nie niższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w każdym województwie.
  • W roku 2016 i 2017 poziom dotacji celowej wynosił co najmniej 200% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej (tj.1268 zł).
  • W 2018 - dotacja wynosiła 230% (1458 zł).

W październiku 2018 roku zostały zweryfikowane kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym od października 2018 r kwota dotacji wynosiła 1612,30zł (230% *701 zł )

Zgodnie z nową regulacją od roku 2019 dotacja wynosi  nie mniej niż 250% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej, czyli 1 752,50na jednego uczestnika dla wszystkich województw. Oznacza to wzrost od 2016 roku o 38%. (250%*701 zł ).

Większa pomoc z „Programem za Życiem”

Od 2017 roku w ramach „Programu za Życiem” ułatwiono dostęp do środowiskowych domów samopomocy większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu. Dotyczy to także rozwoju bazy całodobowej umożliwiającej całodobowy pobyt z przyczyn losowych lub na czas odpoczynku opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Zwiększona do 30% kwota dotacji na 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy pozwoliła na zatrudnienie dodatkowej kadry opiekuńczej. Zwiększone środki umożliwiają także specjalistyczne szkolenia, podwyższanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, a także zakup niezbędnego specjalistycznego wyposażenia.

Na ten cel w roku bieżącym zaplanowano dodatkowe środki w wysokości ponad 41 mln zł.

W 2019 r. kwota podwyższonej dotacji wynosi 525,75 zł. Zatem wysokość dotacji ogółem na uczestnika ze spektrum autyzmu lub  sprzężonymi niepełnosprawnościami w roku 2019 wynosi 2 278,25 zł (1752,5+525,75). 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.02.2019 16:34
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 25.02.2019 16:34
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji