Informacje dla cudzoziemców

Aby obywatel państwa spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego mógł legalnie pracować w Polsce, musi spełniż wymienione niżej warunki.

- posiadać dokument dopuszczajacy go do polskiego rynku pracy - zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (ewentualnie być zwolnionym z tego wymogu na podstawie szczególnych przepisów);
- posiadać tytuł pobytowy, którego podstawa musi uprawniać do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt);
- wykonywać pracę na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu, wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w dokumencie;
- podpisać z pracodawcą odpowiednią umowę dotyczącą pracy.

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Aby pracować w Polsce cudzoziemiec musi posiadać dokument dopuszczający do polskiego rynku pracy oraz dokument przyznający tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy.

Dokumenty dopuszczające do polskiego rynku pracy

zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D i E) - występuje o nie pracodawca do właściwego wojewody. Więcej informacji tutaj.

zezwolenie na pracę sezonową (typ S) - występuje o nie pracodawca do właściwego starosty (powiatowego urzędu pracy). Uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - składane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach. Więcej informacji tutaj.

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - występuje o nie cudzoziemiec, przebywający już legalnie na terytorium Polski, do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca.Uprawnia jednocześnie do pracy i pobytu.

 

Dokumenty przyznające tytuł pobytowy

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, czy też oświadczenia, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce. O tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec.
Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę (lub zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:

  • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa, przyjazd ze względów humanitarnych)
  • na podstawie art.  108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (czyli złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca), lub
  • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • w ramach ruchu bezwizowego.

Nielegalne wykonywanie pracy w Polsce lub nielegalny pobyt może grozić poważnymi konsekwencjami, takimi jak kara grzywny czy wydalenie z Polski. Decyzja o wydaleniu wiąże się z wpisem do wykazu cudzoziemców niepożądanych w Polsce i do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu oraz z brakiem możliwości ponownego wjazdu do strefy Schengen.

Gdzie zwrócić się o pomoc?

Bezpłatnych porad i informacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia udziela Państwowa Inspekcja Pracy.
Rozpatruje również skargi pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i telefony okręgowych inspektoratów pracy (w każdym mieście wojewódzkim) oraz oddziałów terenowych (w innych większych miastach) można znaleźć na stronie internetowej www.pip.gov.pl

Inne przydatne adresy:
Urząd do spraw Cudzoziemców: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/
Straż Graniczna: https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy

PRACA W POLSCE informacje dla cudzoziemców Pobierz plik: pdf PRACA W POLSCE informacje dla cudzoziemców

Rozmiar : 0.76MB

Working in Poland - information for foreigners Pobierz plik: pdf Working in Poland - information for foreigners

Rozmiar : 0.76MB

РОБОТА В ПОЛЬЩІ інформація для іноземців Pobierz plik: pdf РОБОТА В ПОЛЬЩІ інформація для іноземців

Rozmiar : 0.75MB

РАБОТА В ПОЛЬШЕ информация для иностранцев Pobierz plik: pdf РАБОТА В ПОЛЬШЕ информация для иностранцев

Rozmiar : 0.75MB

ПРАЦА Ў ПОЛЬШЧЫ інфармацыя для замежных грамадзян Pobierz plik: pdf ПРАЦА Ў ПОЛЬШЧЫ інфармацыя для замежных грамадзян

Rozmiar : 0.78MB

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՈՒ Մ Պարզեցված ընթացակարգ Բելառու սի, Հայաստանի, Վրաստանի, Մոլդովայի, Ռու սաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների համար Pobierz plik: pdf ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՈՒ Մ Պարզեցված ընթացակարգ Բելառու սի, Հայաստանի, Վրաստանի, Մոլդովայի, Ռու սաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների համար

Rozmiar : 0.84MB

პოლონეთის ოჯახის, შრომისა და სოციალური პოლიტიკის სამინისტრო სამუშაო პოლონეთში ინფორმაცია უცხოელთათვის (არ ეხება ევროკავშირის, ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობისა და შვეიცარიის მოქალაქეებს) Pobierz plik: pdf პოლონეთის ოჯახის, შრომისა და სოციალური პოლიტიკის სამინისტრო სამუშაო პოლონეთში ინფორმაცია უცხოელთათვის (არ ეხება ევროკავშირის, ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობისა და შვეიცარიის მოქალაქეებს)

Rozmiar : 0.71MB

MUNCA ÎN POLONIA Informații pentru cetățenii străini Pobierz plik: pdf MUNCA ÎN POLONIA Informații pentru cetățenii străini

Rozmiar : 0.8MB