Informacje dla pracodawców

Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca z kraju nienależacego do Unii Europejskiej /EOG, pracodawca musi:
1) uzyskać odpowiedni dokument uprawniający cudzoziemca do pracy na terenie Polski:
- zezwolenie na pracę cudzoziemca (typ A, B, C, D i E)
- zezwolenie na pracę sezonową (typ S)
- wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
2) podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, której tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca wcześniej przyszłemu pracownikowi przedstawia
3) po stawieniu się cudzoziemca u pracodawcy skopiować dokument pobytowy cudzoziemca
4) zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu
5) zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia
6) wypełnić obowiązki informacyjne.

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcąc podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D i E) występuje pracodawca do właściwego wojewody lub w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca. O zezwolenie na pracę sezonową (typ S) występuje pracodawca do właściwego starosty (powiatowego urzędu pracy).
Informacje na temat cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia znajdziesz tutaj.

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Możliwość ta dotyczy tylko obywateli jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę (lub zwolniony z wymogu posiadania zezwolenia na pracę), musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy. O tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec.  Do wykonywania pracy na terytorium Polski uprawnieni są cudzoziemcy, którzy przybywają w Polsce na podstawie:

  • wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa, przyjazd ze względów humanitarnych)
  • art.  108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (czyli złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca), lub
  • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • w ramach ruchu bezwizowego.

pdf JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA - Informacje dla pracodawców - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r.

0.31MB

pdf Informacja dla pracodawców dot. USTAWY z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski

0.94MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.12.2018 12:33
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 28.12.2018 12:33
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji