W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac nie-sezonowych. Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy.
 • Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 • Pracodawca przekazuje cudzoziemcowi zarejestrowane przez urząd oświadczenie.
 • Na jego podstawie cudzoziemiec stara się o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni).
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawienia mu jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca. W umowie pracodawca jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu.
 • W Polsce możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie różnych umów (m.in. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło). Rodzaj umowy wiąże się z charakterem pracy oraz zakresem praw i obowiązków. Najwięcej praw i najszerszą ochronę daje pracownikowi umowa o pracę.
 • W przypadku umowy o pracę cudzoziemiec ma prawo do co najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce (w 2019 r. – 2250 PLN brutto); Minimalna stawka godzinowa w Polsce w 2019 r. wynosi 14,70 PLN brutto (dotyczy m.in. umów zlecenia, nie dotyczy umów o dzieło).
 • Pracodawca ma obowiązek poinformować urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy) przez cudzoziemca pracy.
 • Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, co daje pracownikowi prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku przy pracy lub macierzyństwa oraz do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (nie dotyczy umów o dzieło).
 • Pracodawca ma obowiązek sprawdzenia ważności i skopiowania dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce - UWAGA! Pracodawca nie może zabrać oryginałów Twoich dokumentów!

 

Jeśli cudzoziemiec został zatrudniony w związku z oświadczeniem na podstawie umowy o pracę, a pracodawca chce kontynuować z nim współpracę przez dłuższy okres, może, już po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na prostszych zasadach. Istnieje też możliwość, by sam cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę. Jeśli wniosek o zezwolenie będzie kompletny, do wydania decyzji praca cudzoziemca będzie uznana za legalną.

W trakcie pracy na oświadczeniu (6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy) cudzoziemiec może zmienić pracodawcę. Nowy pracodawca musi jednak uzyskać dla cudzoziemca nowy dokument dopuszczający do rynku pracy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w zezwoleniu / oświadczeniu!

Przy zliczaniu okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pod uwagę są brane okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane. W sumie okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców powierzających pracę na podstawie oświadczenia. Dzięki centralnemu systemowi ewidencji widoczne są oświadczenia, które zostały na danego cudzoziemca zarejestrowane w różnych urzędach w Polsce.
W przypadku, gdy cudzoziemiec wcześniej zakończy pracę, warto poinformować o tym urząd pracy, inaczej jako okres wykonywania pracy przyjęty będzie cały okres ważności oświadczenia. Informację w urzędzie pracy może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.

UWAGA! Przed podjęciem współpracy z pracodawcą, sprawdź jego wiarygodność (możesz sprawdzić jego firmę w internecie lub bazie REGON www.stat.gov.pl/regon/ i KRS www.krs-online.com.pl). Jeśli pracę powierza Ci polska agencja pracy tymczasowej, sprawdź na stronie: stor.praca.gov.pl, czy posiada wymagany certyfikat.

Materiały

oświadczenie o powierzeniu wykonywanie pracy cudzoziemcowi
oświadczenie​_o​_powierzeniu​_wykonywania​_pracy​_cudzoziemcowi.pdf 0.33MB
formularz dla agencji pracy tymczasowej dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
oświadczenie​_o​_powierzeniu​_ATP.pdf 0.33MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.03.2019 13:07 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
18.03.2019 13:07 Biuro Promocji