"Rodzina 500 plus" w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.

Ma to na celu a niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania  przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Article List

Ogólne zasady

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Instytucje właściwe ds. koordynacji

Wykaz instytucji właściwych ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Wspieranie rodzicielstwa i rozwiązania stosowane w krajach UE

Od końca XIX w. w krajach europejskich spada liczba urodzeń w stosunku do liczby ludności. W ciągu ostatnich 10 lat współczynniki dzietności w krajach Unii europejskiej kształtowały się na bardzo niskim poziomie, poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Oznacza to, że bez napływu imigrantów oraz wzrostu przeciętnego trwania życia liczba ludności w krajach europejskich będzie się zmniejszać.

Zestawienie świadczeń na dzieci w UE/EOG

Pliki do pobrania

Metrics