Świadczenie 500+ dla obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium innego państwa UE, EOG, Szwajcarii lub innych państw spoza UE

W związku z napływającą dużą ilością pytań, dotyczących prawa do świadczenia z Programu Rodzina 500+ od obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium państwa innego niż Polska przypominamy, że w przypadku zamieszkania całej rodziny na terytorium innego państwa w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych – również świadczenia wychowawczego 500+, ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas uprawnienie do świadczeń ustalane jest na podstawie państwa miejsca zamieszkania – niezależnie od tego czy takie prawo istnieje czy nie.

Jeżeli więc rodzina z dziećmi zamieszkuje na terytorium jednego z państw UE, EOG np. Niemiec, Norwegii lub w Szwajcarii, przyznanie wszystkich świadczeń rodzinnych powinno odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania, a tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.

            Posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania w trakcie pobierania świadczeń (nie mylić z zameldowaniem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Warunek ten jest częściowo zniesiony jedynie w przypadkach, w których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i członkowie rodziny zamieszkują, bądź podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce i innym państwie członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (np. jeden z rodziców i dzieci zamieszkują w Polsce a drugi z rodziców pracuje za granicą).

            W przypadku zamieszkania obywateli polskich z całą rodziną poza Polską, na terytoriach innych państw, np. USA, Kanady - świadczenie wychowawcze nie przysługuje z Polski.

Złożony wniosek o świadczenie 500+ zostanie zweryfikowany pod względem miejsca zamieszkania członków rodziny w Polsce. W przypadku podania we wniosku, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym (np. nie wskazanie miejsca zamieszkania poza granicami RP) istnieje możliwości uznania wypłaconych świadczeń za nienależnie pobrane. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.07.2019 11:05
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 02.07.2019 13:27
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji