Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie są już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466), określa sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników.

 

Ważne:Poniżej znajdziesz zalecane do wykorzystywania przez organy właściwe realizujące ww. świadczenia, wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) - do stosowania także na okres 2018/2019.

 

Świadczenie wychowawcze - aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.

 

Pliki do pobrania

 

pdf 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

0.14MB

pdf 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

0.09MB

pdf 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.11.2018 14:58
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 21.11.2018 14:58
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji