XI. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 13:45
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 30.10.2018 13:45
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji