Zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 8, ust. 1 pkt 3 i art. 9, ust. 1 pkt 9) opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Podstawowym źródłem informacji odnośnie zarejestrowanych bezrobotnych i ofert pracy według zawodów i specjalności wykorzystywanym w monitoringu na poziomie kraju są dane pochodzące z systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy. Z uwagi na fakt, że dane te stanowią zaledwie pewną część informacji na temat rynku pracy w monitoringu wykorzystane zostały również dane z prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy badania ofert pracy w Internecie.

Równocześnie urzędy pracy w 2018 roku kontynuują badanie pt. Barometr zawodów. Jest to badanie uzupełniające w stosunku do monitoringu zawodów. Przede wszystkim jest to badanie jakościowe, w którym oceny czy dana grupa zawodów będzie deficytowa, zrównoważona czy nadwyżkowa dokonują paneliści (eksperci). Podkreślenia wymaga, że w barometrze stworzono własną, na potrzeby badania klasyfikację zawodów. Zatem grupy zawodów mogą różnić się od przedstawionych w monitoringu z uwagi na wykorzystanie różnych klasyfikacji, ale również zastosowanie innych metod definiowania grup deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych.

Rok 2018

pdf Informacja sygnalna za I półrocze 2018 roku

1.5MB

Rok 2017

Raport roczny za 2017 rok zawierający analizę sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych wg grup zawodów (zgodnie z KZiS) na poziomie krajowym i wg województw.

Do tekstu dołączony jest załącznik tabelaryczny zawierający informacje o: bezrobotnych, ofertach pracy oraz miernikach stosowanych w monitoringu w 2017 roku według wielkich grup zawodów, według elementarnych grup zawodów,  informacje o liczbie absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według ostatnio ukończonej szkoły z roku szkolnego 2015/2016 oraz o liczbie absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według ostatnio ukończonej szkoły z roku szkolnego 2016/2017.

pdf Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2017 r

0.76MB

pdf Informacja sygnalna za I półrocze 2017 r.

1.13MB

pdf Informacja sygnalna za II półrocze 2017 r.

1.82MB

xlsx Załącznik tabelaryczny

1.22MB

Rok 2016

pdf Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2016 roku

0.81MB

pdf Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku

0.95MB

pdf Informacja sygnalna za II półrocze 2016 roku

1.58MB

xlsx Załącznik tabelaryczny

1.42MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.11.2018 10:04
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 07.11.2018 10:04
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji