W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Minister-Grzegorz-Puda

sekretariat:
e-mail: sekretariat.ministra@minrol.gov.pl

Kompetencje

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra;

2) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Informacji i Komunikacji, Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji, Departamentu Systemów Jakości, Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Ministra, w szczególności dotyczące:

 • koordynacji działalności informacyjnej i komunikacyjnej,
 • informowania opinii publicznej o działaniach Ministra, a także informowania Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze polityki prowadzonej przez Ministra,
 • wsparcia w ramach instrumentów finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014­2020,
 • pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
 • koordynacji działalności promocyjnej,
 • rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,
 • krajowych systemów jakości żywności,
 • jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym,
 • rolnictwa ekologicznego,
 • uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej,
 • uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej oraz w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także innych organizacji międzynarodowych,
 • dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą,
 • obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej;

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Nieruchomości w przedmiocie nadzoru nad działalnością instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych;

4) nadzoruje działalność:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

5) udziela zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem, jeżeli z przepisów wynika obowiązek uzyskania takiej zgody, w szczególności udziela zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w przypadkach i zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561);

6) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

 • w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), któremu podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773), któremu podlega bezpośrednio audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Departamencie Kontroli i Audytu;

7) wykonuje zadania administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), któremu podlega bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych.

 

[1] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Życiorys

Urodził się 13 lipca 1982 roku w Bielsku-Białej.

Menedżer, samorządowiec, wykładowca.

Studia wyższe ukończył z tytułem magistra-inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie.  Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła, jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek. Był także wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni.

Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 roku. Poseł VIII i IX kadencji. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Sekretarza Sejmu.

15 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. był również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach.

6 października 2020 r. został powołany na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prywatnie pasjonat żeglarstwa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.10.2020 17:09 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Grzegorz Puda 23.0 11.10.2021 09:18 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 22.0 11.10.2021 09:18 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 21.0 29.07.2021 16:26 Iwona Chromiak
Grzegorz Puda 20.0 29.07.2021 10:26 Iwona Chromiak
Grzegorz Puda 19.0 21.07.2021 11:48 Iwona Chromiak
Grzegorz Puda 18.0 12.07.2021 08:17 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 17.0 28.04.2021 12:52 Iwona Chromiak
Grzegorz Puda 16.0 02.04.2021 11:42 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 15.0 02.04.2021 11:41 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 14.0 02.04.2021 11:31 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 13.0 30.03.2021 13:34 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 12.0 12.11.2020 10:18 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 11.0 21.10.2020 09:14 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 10.0 15.10.2020 10:07 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 9.0 15.10.2020 10:01 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 8.0 13.10.2020 11:39 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 7.0 08.10.2020 09:42 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 6.0 08.10.2020 09:27 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 5.0 08.10.2020 09:24 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 4.0 08.10.2020 09:23 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 3.0 08.10.2020 09:22 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 2.0 07.10.2020 10:48 Sławomir Mucha
Grzegorz Puda 1.0 06.10.2020 17:09 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}