Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Jan Krzysztof Ardanowski

  Jan Krzysztof Ardanowski

sekretariat:
tel.: 22 623 15 10
fax: 22 623 17 88

Kompetencje

1) odpowiada za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra;

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Prawno-Legislacyjnego, Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Biura Ministra oraz Biura Prasowego, w szczególności dotyczące:

 • realizacji zadań związanych z wykonywaniem praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawnienia te zostały przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie przepisów o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • funkcjonowania obsługi prawno-legislacyjnej,
 • koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej,
 • uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej (UE),
 • dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą,
 • obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej,
 • realizacji uprawnień określonych w przepisach o fundacjach,
 • informowania opinii publicznej o polityce prowadzonej przez Ministra oraz informowania Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze tej polityki;

4) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Promocji i Jakości Żywności w przedmiocie wyznaczania kierunków promocji i akceptacji zobowiązań finansowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącym rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;

5)  nadzoruje działalność:

 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych;

6) udziela zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem, jeżeli z przepisów wynika obowiązek uzyskania takiej zgody, w szczególności udziela zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w przypadkach i zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.);

7) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

 • w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), któremu podlega bezpośrednio audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego;

8)  wykonuje zadania administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), któremu podlega bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych.

Życiorys

Urodził się w 1961 roku w Czernikowie pod Toruniem.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Podczas studiów, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Od 1983 r. wspólnie z żoną prowadził własne gospodarstwo rolne.

W latach 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność był radnym w sejmiku kujawsko-pomorskim.

W latach 2010-2011 radny sejmiku kujawsko-pomorskim z ramienia PiS.

Od 1992 do 2002 - wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, a w latach 2003–2007 szefował Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

Od roku 2005 do 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2008 – 2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa.

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji.  W VIII Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa i w komisji ds. energii i skarbu państwa.

Od 20 czerwca 2018 minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Odznaczenia

 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” (2001)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2004)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.07.2018 12:05
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 27.12.2018 09:53
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Kochanowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Jan Krzysztof Ardanowski 1.0 04.07.2018 12:05 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.1 19.07.2018 07:57 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.2 19.07.2018 08:16 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.3 14.08.2018 07:50 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.4 14.12.2018 11:28 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.5 14.12.2018 11:28 Sławomir Mucha Sławomir Mucha
Jan Krzysztof Ardanowski 1.6 27.12.2018 09:53 Sławomir Mucha Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP