W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania - sprawozdanie z konsultacji publicznych

W procesie przygotowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe czy inne organizacje reprezentujące prawa grup zagrożonych dyskryminacją miały okazję wypowiedzenia się – zarówno w ramach inicjatywy „Zgłoś pomysł”, jak i w ramach konsultacji publicznych, organizowanych na podstawie uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Konsultacje „Zgłoś pomysł” prowadzone były między 4 lipca a 19 listopada 2020 r. za pośrednictwem formularza internetowego, umieszczonego na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W ramach konsultacji, wpłynęło 1150 formularzy, z których aż 844 stanowiły powtórzenia, a 16 można uznać za spam. Wśród korespondencji wyodrębniono 289 uwag merytorycznych bez powtórzeń, które odnosiły się do edukacji antydyskryminacyjnej (89) i problematyki zw. z pieczą i alienacją rodzicielską (83). Ponadto, uwagi dotyczyły także zmian w prawie antydyskryminacyjnym (38), mowy nienawiści (18) oraz kampanii medialnej dotyczącej antydyskryminacji (7). 

Projekt Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 w wersji z dnia 6 listopada 2020 r. został poddany konsultacjom publicznym między 24 listopada a 18 grudnia 2020 r. Należy podkreślić, że początkowo mające trwać 14 dni konsultacje zostały przedłużone o kolejne 12 dni.   
W wyniku analizy uwag, spośród 183 wyodrębnionych uwag jedynie 24 nie zostały uwzględnione. Tym samym, Pełnomocnik częściowo lub w całości uwzględnił blisko 87% uwag. Konsultacje publiczne wskazały na potrzebę ujęcia dodatkowych zadań w Programie, a mianowicie: 

 1. przeprowadzenia analizy orzeczeń sądowych w zakresie pieczy rodzicielskiej pod kątem równego traktowania matek i ojców w celu wypracowania ewentualnego pakietu legislacyjnego; 
 2. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami reprezentującymi prawa ojców; 
 3. przeprowadzenia badań społecznych w zakresie dyskryminacji mężczyzn oraz zjawiska przemocy wobec mężczyzn; 
 4. zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej praw mężczyzn; 
 5. zbadanie zjawiska luki płacowej osób niepełnosprawnych; 
 6. promocja aplikacji do mierzenia luki płacowej w przedsiębiorstwach; 
 7. wypracowanie modelu wsparcia osób z doświadczeniem migranckim w integrowaniu rynku pracy; 
 8. organizowanie cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych;
 9. utworzenie Zespołu przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania, który będzie monitorował język debaty publicznej i w życiu społecznym pod kątem „mowy nienawiści”; 
 10. zbadanie skali i natury tzw. „mowy nienawiści”; 
 11. zorganizowanie kampanii medialnej mającej na celu zmniejszenie zjawiska „mowy nienawiści”; 
 12. publikacja opracowań dla pracowników mediów dotyczących zjawiska „mowy nienawiści”; 
 13. wypracowanie modelu współpracy międzysektorowej Pełnomocników Wojewody oraz koordynatorów resortowych ds. równego traktowania; 
 14. utworzenie państwowego zasobu kadrowego tłumaczy języka migowego; 
 15. utworzenie certyfikatu leaderów równego traktowania. 


Szczegółowe zestawienie zgłoszonych uwag podmiotów zgłaszających uwagi i stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania do tych uwag zawarte jest w załączonej tabeli pt. „Zestawienie uwag/opinii zgłoszonych do projektu KPDRT w ramach konsultacji publicznych”. 

Materiały

Krajowy Program v. 14.04.2021
KPDRT​_14.4.2021.docx 0.46MB
Wskaźniki
wskaźniki.doc 0.42MB
Raport konsultacji publicznych projektu
Raport​_konsultacji​_publicznych​_projektu.pdf 0.12MB
Zestawienie uwag NGO - wersja ostateczna
Zestawienie​_uwag​_NGO​_​_-​_wersja​_ostateczna.xlsx 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}