W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Bezpieczeństwo w środowisku pracy

Przedstawiciel ministra ds. gospodarki uczestniczy w pracach Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Do uprawnień Komisji należy:

 • Rozpatrywanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Opracowanie i wydawanie w miarę potrzeb ekspertyz dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw pracy własnych wniosków dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w celu aktualizacji ich wykazu.

Skład Komisji

Komisja składa się z:

 1. przewodniczącego, którym jest – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego;
 2. zastępców przewodniczącego w osobach:
  • przedstawiciela Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,
  • Głównego Inspektora Sanitarnego;
 3. sekretarza – pracownika Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, wyznaczonegy przez dyrektora tego Instytutu;
 4. pozostałych członków:
 5. dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw pracy,
 6. po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:
  • dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa,
  • dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościc-kiego,
  • dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, – dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
  • dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
  • Głównego Inspektora Pracy,
  • Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego,
  • ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
  • ministra właściwego do spraw energii,
  • ministra właściwego do spraw gospodarki,
  • ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub żeglugi śródlądowej,
  • ministra właściwego do spraw informatyzacji,
  • ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
  • ministra właściwego do spraw środowiska,
  • ministra właściwego do spraw transportu,
  • ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • reprezentatywnych organizacji pracodawców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zwanej dalej „ustawą”,
  • reprezentatywnych organizacji związkowych, w rozumieniu przepisów ustawy,
  • prezesa zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
  • prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
  • prezesa Wyższego Urzędu Górnicze

Rola Ministerstwa Rozwoju

Z ramienia właściwego ds. gospodarki wyznaczony został stały przedstawiciel  którego zadaniem jest przeanalizowanie materiałów przygotowanych przez Zespół Ekspertów na posiedzenie Komisji, skonsultowanie propozycji ekspertów z Departamentem Innowacji, Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz z wybranymi Izbami Przedsiębiorców skupiających producentów, wykorzystujących surowce, materiały i technologie, w których dochodzi do emisji (występowania) czynników szkodliwych da zdrowia w środowisku pracy.

W przypadku uwag środowisk zainteresowanych danym tematem przedstawiciel Ministerstwa opracowuje projekt stanowiska, jakie zajmie w trakcie głosowania nad proponowaną przez ekspertów  wartością dopuszczalnego normatywu danej substancji występującej w środowisku pracy – wraz z uzasadnieniem.

Z uwagi na jeszcze nie dość zrównoważony parytet – przedstawicieli repezentujących interesy przemysłu do  przedstawicieli instytutów naukowych, związków zawodowych  oraz przedstawicieli  niezwiązanych z przemysłem – propozycje ekspertów dotyczące wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy są zazwyczaj przyjmowane większością głosów. Czynnik ekonomiczny nie jest brany pod uwagę. Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki dotychczas starał się prezentować wyważone podejście do zdrowia, przy uwzględnieniu  aspektów ekonomicznych i zachowania miejsc pracy.

Szczegółowy zakres pracy Komisji oraz szczegółowy plan pracy  Komisji na 2020 r. przedstawiają dołączone załączniki.

Materiały

Prezentacja: Zasady ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Zasady​_wrzesień​_2020.pdf 1.94MB
Tabela 1 Czwarta poprawka
Tabela​_1-plany-czwarta​_poprawka​_CMR.pdf 0.50MB
Tabela 4 Plan 2020
Tabela​_4-plan​_2020.pdf 0.52MB
Plany Komisji w 2020 r.
Plany​_Komisji​_w​_2020​_zatwierdzone.pdf 10.15MB
Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji
Komunikat​_XIII​_Międzyresortowej​_Komisji.pdf 0.62MB
Załącznik do wniosku
A-Załącznik​_COM-2020-571-F1-PL-ANNEX-1.pdf 0.24MB