W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Logotyp udziału w EXPO pełny

Wystawy EXPO - EXPO 2020 w Dubaju

Od lat uczestniczymy w Wystawach EXPO, ponieważ jest to doskonała okazja do szerokiej promocji Polski na arenie międzynarodowej oraz równoległej realizacji zadań z obszaru promocji wizerunkowej, gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.

Wystawy EXPO należą do największych i najbardziej prestiżowych imprez promocyjnych o globalnym zasięgu, które przyciągają miliony zwiedzających. Tematyka wystaw EXPO w coraz większym stopniu związana jest ze wspólnym poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych naszej cywilizacji.

W 2017 r. uczestniczyliśmy w EXPO w Astanie, a w 2015 r. w EXPO w Mediolanie.

Tym razem weźmiemy udział w Wystawie, która po raz pierwszy odbędzie się na Bliskim Wschodzie i po raz pierwszy zostanie zorganizowana przez kraj arabski. 

UWAGA! ZMIANA TERMINU EXPO 2020! 

Światowa Wystawa EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została przesunięta o rok i zostanie zorganizowana w okresie od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. pod hasłem przewodnim „Łącząc umysły, tworząc przyszłość” („Connecting Minds, Creating the Future”). Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną, jaka wystąpiła na świecie w 2020 r., odpowiadając na prośbę Rządu ZEA, 29 maja 2020 r. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu podjęło oficjalnie decyzję w sprawie zmiany terminu EXPO 2020. Wystawa zachowała swoją nazwę EXPO 2020. Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie BIE, zagłosowała za przesunięciem terminu organizacji tego wydarzenia. 

EXPO w Dubaju ma służyć jako katalizator łączący umysły z całego świata oraz ma inspirować uczestników do mobilizacji wokół wspólnych wyzwań o zasięgu globalnym. Te działania będą grupowały się w ramach 3 subtematów: Opportunity, Mobility, Sustainability (Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój).

Będziemy jednym ze 180 krajów, który weźmie udział w EXPO 2020. 

O udziale w EXPO 2020 zdecydował Rząd 7 marca 2018 r., podejmując uchwałę Nr 44/2018 w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Komisarzem został Tomasz Pisula, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., która została realizatorem tego zadania.

Kolejnym krokiem było przyjęcie przez Rząd 20 grudnia 2018 r.  uchwały Nr 146/2018 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021”. 

7 lutego 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2020.  Komisarzem został Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w ówczesnym Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (od 1 lipca 2019 r. w Ministerstwie Finansów). 

25 lutego 2020 r.  Rada Ministrów powołała na stanowisko Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2020 Adriana Malinowskiego, dotychczasowego dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju. 

Nasze cele to:

  • przygotowanie wysokiej jakości pawilonu i ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia w wybranym obszarze tematycznym, 
  •  zrealizowanie atrakcyjnego programu promocyjnego obejmującego w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję polskiej kultury, turystyki i regionów.

Pod przewodnictwem Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej została opracowana „Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju” określająca szczegółowo zakres tematyczny i programowy udziału Polski w Wystawie. Dokument ten został przyjęty przez Rząd 20 grudnia 2018 r. razem z ww. uchwałą Nr 146/2018. 

W związku z przesunięciem o rok terminu organizacji EXPO 2020 spowodowanym Covid-19 niezbędne stało się dokonanie zmiany ww. uchwały RM nr 146/2018 oraz zaktualizowanie "Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju".  Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 185/2020 zmieniającą uchwałę dotyczącą programu wieloletniego oraz zaktualizowaną wersję Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Przyjęte zmiany obejmują:

  • przedłużenie o rok okresu realizacji programu wieloletniego,
  • zaktualizowanie harmonogramu wykonania poszczególnych zadań związanych z przygotowaniami i udziałem Polski w EXPO 2020, 
  • przesunięcie na lata 2021-2022 środków finansowych zaplanowanych na realizację programu wieloletniego,
  • przeformułowanie wskaźnika realizacji celów programu wieloletniego z liczby odwiedzin na odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (zakłada się, że ok. 10% zwiedzających odwiedzi Pawilon Polski),
  • zaktualizowanie zapisów zawartych w Koncepcji programowej w zakresie przeprowadzonych dotychczas prac przygotowawczych oraz założeń dotyczących programu gospodarczego, który został rozbudowany oraz przystosowany do nowych warunków wynikających z pandemii. 

Wybudujemy na EXPO 2020 własny pawilon narodowy, który będzie zlokalizowany w części poświęconej podtematowi Mobilność. Tematyka polskiej ekspozycji będzie zawierać się w ramach podtematów „Mobilność” oraz „Zrównoważony Rozwój”.  W 2018 r. został wybrany projekt koncepcji architektoniczno-tematycznej Pawilonu Polski, a w 2019 r. wykonawca generalny Pawilonu. Z projektem Pawilonu Polski na EXPO 2020 można zapoznać się na stronie www.expo.gov.pl

Szczególne miejsce w programie udziału Polski w EXPO 2020 mają przedsiębiorcy. Zapraszamy przedsiębiorców do odwiedzania strony www.expo.gov.pl i sprawdzania, jakie możliwości stwarza udział w EXPO 2020.  Są tam systematycznie zamieszczane informacje o ogłaszanych konkursach, podejmowanych działaniach i kluczowych ustaleniach. 

Ponadto dla przedsiębiorców przygotowaliśmy program promocji w ramach poddziałania 3.3.2 "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand" PO IR. Program ten przewiduje realizację wielu działań promocyjnych, w tym organizację Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego oraz Polish Games Show. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie działań promocyjnych w ramach projektu Go to Brand, poddziałanie 3.3.3 PO IR, realizowanego przez PARP. Szczegółowe informacje o programie promocji na EXPO 2020 są dostępne w zakładce Promocja eksportu.

                                                   
Ramy prawne oraz zasady organizacji Wystaw EXPO regulują przepisy Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu 22 listopada 1928 r., zmienionej i uzupełnionej protokołami z 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r. i 30 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232). Ich organizacją zajmuje się Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu (dalej: BIE), które przyznaje prawa do organizacji Wystaw i nadzoruje przygotowania do nich. Prawo głosu w BIE mają kraje członkowskie - obecnie jest ich 170 – każdy kraj ma po jednym głosie. 

Mianem EXPO określa się dwa rodzaje wystaw.

Co pięć lat organizowana jest wystawa światowa tzw. World EXPO, która trwa maksymalnie 6 miesięcy, nie ma ograniczeń w zakresie obszaru wystawy i jej tematyka jest ogólna. Poprzednia Światowa Wystawa EXPO odbyła się w 2015 r. w Mediolanie (Włochy), kolejna odbędzie się w 2025 r. w Osace (Japonia). 

Drugim rodzajem EXPO są międzynarodowe wystawy tematyczne tzw. International EXPO, organizowane pomiędzy wystawami światowymi, które trwają od trzech tygodni do maksymalnie trzech miesięcy, a ich tematyka jest zawężona do jednego konkretnego obszaru tematycznego. W 2017 r. taka wystawa została organizowana w Astanie (Kazachstan), kolejna odbędzie się w 2023 r. w Buenos Aires (Argentyna).

Główną atrakcją Wystaw EXPO są pawilony lub ekspozycje przygotowywane przez uczestników - głównie są to kraje, ale także organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy (komercyjni uczestnicy wystawy). Wystawom zawsze towarzyszy bogaty program kulturalno-rekreacyjny.

Projekt „Wystawy EXPO” jest jednym z projektów strategicznych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 

Akty prawne i dokumenty:

Materiały

Uchwała nr 17/2020 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
Uchwała​_RM​_nr​_17​_z​_25022020​_Komisarz​_EXPO.docx 0.06MB
uchwała nr 15/2019 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
RM-111-10-19​_(obieg)​_uchw​_nr​_15​_RM​_2019​_Komisarz​_EXPO​_2020​_Dubaj.pdf 0.50MB
Uchwała Nr 44/2018 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
Uchwała​_nr​_44.pdf 0.41MB
Uchwała nr 185/2020 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego dot. EXPO 2020
Uchwała​_nr​_185​_RM​_2020​_zm​_EXPO​_Dubaj​_15122020.pdf 0.30MB
Załącznik do uchwały nr 185/2020 Rady Ministrów z 15 grudnia 2020 r.
Załącznik​_do​_uchwały​_nr​_185​_RM​_2020​_15122020.pdf 0.65MB
Uchwała nr 27/2019 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego dot. EXPO 2020
RM-111-23-19​_(obieg)​_uchw​_nr​_27​_RM​_2019​_zm​_program​_EXPO​_2020​_Dubaj.pdf 0.36MB
Uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021”.
Uchwała​_RM​_nr​_146​_z​_2018​_program​_wieloletni.pdf 0.63MB
„Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju” przyjęta przez Radę Ministrów 20 grudnia 2018 r.
Koncepcja​_programowa​_EXPO​_2020​_​_przyjęta​_przez​_RM.pdf 1.33MB
"Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju - aktualizacja" przyjęta przez RM 15 grudnia 2020 r.
Koncepcja​_programowaEXPO​_2020​_wersja​_przyjęta​_przez​_RM​_15122020.pdf 1.53MB
Konwencja o wystawach międzynarodowych
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.12.2020 16:38 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 12:29 Agata Żołnacz-Okoń