W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instalacja oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku MPiT przy Pl. Trzech Krzyży 3/5

12.06.2019

Uwaga! Zmiana terminu złożenia ofert.18.06.2019 r. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Przewodnim założeniem opracowania jest wybór rozwiązań ukierunkowanych przede wszystkim na poprawę walorów estetycznych budynku znajdującego się w otoczeniu urbanistycznym, które ze względu na wartość zabytkową i historyczną objęte jest ochroną konserwatorską oraz stanowi pomnik historii. Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (nr rejestru 586) w lipcu 1965 r. - Plac Trzech Krzyży, jako założenie urbanistyczne, został wpisany do rejestru zabytków. Natomiast budynek przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków (poz. 7252).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • przygotowanie koncepcji oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku (w tym przede wszystkim elewacji wschodniej (od strony Pl. Trzech Krzyży) oraz dziedzińca wewnętrznego,
 • przygotowanie koncepcji prezentacji audiowizualnych na elewacji budynku,
 • wykonanie na podstawie wybranych koncepcji - po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków -projektów budowlanych i wykonawczych oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku oraz instalacji i systemów audiowizualnych.

Wykonawca, w ramach zawartej umowy oraz otrzymanego wynagrodzenia, zapewni nadzór autorski na etapie realizacji przedsięwzięcia, w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację techniczną.

W załączeniu rysunek poglądowy elewacji wschodniej budynku:

 • W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
  • etap I - przygotowanie trzech wariantowych koncepcji - projektów wstępnych uzgodnieniowych, w częściach graficznych i opisowych - wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji:
   • wersje papierowe w dwóch egzemplarzach każda plus zapis elektroniczny na nośniku CD w edytowalnej wersji elektronicznej (pliki dwg, pdf, jpg, doc, xls lub inne),
  • etap II - po wyborze ostatecznych koncepcji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków - uzgodnione projekty budowlane i wykonawcze oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku oraz instalacji i systemów audiowizualnych, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót (w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia):
   • wersje papierowe w 5 egzemplarzach plus zapis elektroniczny na nośniku CD w edytowalnej wersji elektronicznej (pliki dwg, pdf, jpg, doc, xls lub inne (np. umożliwiające odczyt i edycję w programie kosztorysującym Norma)).
  • etap III – pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót realizowanych w oparciu o wykonane przez Wykonawcę projekty, lecz nie później niż w terminie 24 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu obioru etapu II umowy.

Na indywidualne wnioski Wykonawców Zamawiający udostępni, do ewentualnego wykorzystania, rysunki architektoniczne elewacji w wersji elektronicznej dwg (Autocad). Zamawiający zastrzega konieczność weryfikacji przez Wykonawców obmiarów powierzchni.

Ogólne warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W celu zapoznania Wykonawców z przestrzenią budynku, Zamawiający zaprasza do udziału w wizji lokalnej, które odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  w dniu 06.06.2019 r., godz. 12.30 (miejsce spotkania: hol główny, wejście od strony Pl. Trzech Krzyży).
W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej w terminie innym od wskazanego, należy skontaktować się z osobami upoważnionymi do kontaktów i uzgodnień ze strony Zamawiającego.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Pożądanym jest przedłożenie przez Wykonawcę wykazu wykonania, w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch opracowań projektowych oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku.

Przedstawiciele Wykonawcy upoważnieni do realizacji przedmiotu zamówienia winni posiadać uprawnienia do projektowania w specjalnościach m.in.:

 • architektonicznej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

Termin realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić:

 • dla etapu I – w terminie do 14 dni roboczych od chwili zawarcia stosownej umowy,
 • dla etapu II – po wyborze ostatecznych koncepcji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków - w terminie do 20 dni roboczych od chwili spisania pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym protokołu uzgodnień,
 • dla etapu III - nie później niż w terminie 24 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu obioru etapu II umowy.


Termin i sposób składania ofert, kryteria wyboru oferty

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2019 r.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Biuro Administracyjne, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sekretariatBA.mpit@mpit.gov.pl.

W ramach oferty Wykonawca winien obligatoryjnie złożyć:

 • ofertę cenową zamówienia netto / brutto obejmującą wszystkie elementy zamówienia, w tym nadzór autorski oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych:
  • Zamawiający zastrzega sobie umowne zabezpieczenie części należnego Wykonawcy wynagrodzenia (do 20%) na poczet usługi świadczenia nadzoru autorskiego (do rozliczenia po realizacji przedsięwzięcia),
 • przykładową koncepcję architektoniczną – w części graficznej (plany, wizualizacje, fotomontaże) i opisowej – obejmującą rozwiązania funkcjonalno-użytkowe oraz aranżację i wykończenie powierzchni wraz z szacunkowymi kosztami jej realizacji:
  • przedłożona koncepcja stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do oceny indywidualnej oferty Wykonawcy według kryterium: Walory estetyczne, funkcjonalność i jakość przedmiotu zamówienia,
 • wykaz przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadających stosowne uprawnienia do projektowania,
 • wykaz wykonania, w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch opracowań projektowych oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku wraz z ewentualnymi referencjami.

W przypadku niezłożenia lub nieuzupełnienia - na wniosek Zamawiającego - przez Wykonawcę któregokolwiek w ww. dokumentów Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty bez jej dalszego rozpatrywania.

Kryteria wyboru oferty

Oceny ofert dokonają przedstawiciele Zamawiającego, w składzie pięciu osób.
Wybór Wykonawcy przedmiotu zamówienia nastąpi po rozpatrzeniu ofert, pod kątem ekonomicznym jak również jakościowym, funkcjonalnym i estetycznym, na podstawie następujących ustaleń i kryteriów:

 • Cena - do 150 punktów

  Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość 150 punktów za kryterium Cena. Punkty dla pozostałych ofert będą wyliczone proporcjonalnie, w odniesieniu do oferty z najniższą ceną.
   
 • Walory estetyczne, funkcjonalność i jakość przedmiotu zamówienia - do 100 punktów

Punkty za kryterium: Walory estetyczne, funkcjonalność i jakość przedmiotu zamówienia będą przyznawane indywidualnie przez każdego z pięciu przedstawicieli Zamawiającego, w przedziale punktowym: 0 - 20 punktów (maksymalna ilość punktów za kryterium: Walory estetyczne, funkcjonalność i jakość przedmiotu zamówienia może wynieść 100 punktów).


Wybór najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów przyznanych według kryteriów: Cena oraz Walory estetyczne, funkcjonalność i jakość przedmiotu zamówienia.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zezwolenie na korzystanie z dzieła (przedmiotu zamówienia)

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na nieodpłatne korzystanie z przedstawionego projektu wstępnego bez względu na formę i układ w następującym zakresie:

 • publicznej prezentacji,
 • prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych,
 • prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przygotowanych przez Zamawiającego,
 • niezbędnym do publikacji i powielania w całości lub części na potrzeby przebiegu promocji i archiwizacji postępowania o udzielenie zamówienia.

Z chwilą odbioru dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła,
 • w celu wykorzystania go w całości lub części,
 • w celu realizacji zadań związanych z dalszym opracowaniem planistycznym i projektowym oraz w trakcie postępowań administracyjnych wykonywanych przez Zamawiającego, bądź zlecanych na zewnątrz,
 • w zakresie publicznego wystawiania i wyświetlania dzieła w celu realizacji zadań Zamawiającego.

Uwagi ogólne

Projekt architektoniczno-budowlany powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i posiadać stosowne uzgodnienia w szczególności w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych.
Projekt architektoniczno-budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i ma zawierać co najmniej:

 • opis zawierający m.in. główne idee autorskie, motyw przewodni lub inspiracje związane z przedmiotem zamówienia;
 • rzuty kondygnacji / elewacji z naniesioną lokalizacją poszczególnych elementów;
 • rysunki i szkice charakterystycznych elementów;
 • wykaz materiałów.

Projekt budowlano-architektoniczny powinien spełniać wymagania norm i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem warunków ewakuacji.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie mają być wykonane w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Opracowanie ma służyć jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie prac oraz podstawa oszacowania jego wartości, zostanie wykonane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie właściwe rozwiązania techniczno-materiałowe, w celu optymalizacji kosztów realizacji robót.

Kod CPV
71220000-6

Nazwa kodu CPV
Usługi projektowania architektonicznego

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na własnym wzorze umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z udzieleniem mu zamówienia.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i uzgodnień ze strony Zamawiającego są:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega, że oferowana przez Wykonawcę cena będzie stanowić informację publiczną.

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")

Zamawiający informuje, że:

Materiały

Elewacja budynku Pl. Trzech Krzyży 3/5
elewacja​_wschodnia​_budynku.png 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2019 11:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Instalacja oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku MPiT przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 1.1 13.06.2019 09:05 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instalacja oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku MPiT przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 1.0 03.06.2019 11:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP