W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

06.10.2020

Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Nagrody są przyznawane corocznie według kategorii

 • prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
 • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody; 
 • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie o Nagrodę Ministra mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, wydali publikacje lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Warunkiem przystąpienia do Konkursu o Nagrodę Ministra jest złożenie wniosku do Ministra – w zależności od kategorii, według wzoru, stanowiącego załączniki do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28
 • ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
 • za innowacyjne rozwiązania - twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.

Do wniosku należy dołączyć

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe:

a) recenzję pracy wystawioną przez recenzenta pracy lub promotora pracy,

b) egzemplarz pracy w postaci papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym albo kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,

c) egzemplarz pracy w postaci elektronicznej;

 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie:

a) opinię jednostki wnioskującej,

b) co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,

c) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania, d) egzemplarz rozprawy w postaci papierowej i elektronicznej;

 • w przypadku publikacji:

a) minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,

b) egzemplarz publikacji w postaci papierowej i elektronicznej;

 • w przypadku innowacyjnych rozwiązań:

a) opis innowacyjnego rozwiązania, wskazujący na oryginalność, pomysłowość i twórcze wartości rozwiązania oraz jego użyteczność, znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i techniki, jak i możliwość uniwersalnej implementacji rozwiązania,

b) oświadczenie potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie na rynku rozwiązania w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku,

c) co najmniej jedną opinię/referencję użytkownika dotyczącą użytkowania innowacyjnego rozwiązania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres: Ministerstwo Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Chałubińskiego 4/6, 00-926 Warszawa, albo w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,  z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji”.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Panią Lidią Wyszomirską tel. 22 522 5137, e-mail: lidia.wyszomirska@mr.gov.pl

Materiały

Wzór wniosku - publikacje
wzór​_wniosku​_-​_publikacje.docx 0.01MB
Wzór wniosku - prace dyplomowe
wzór​_wniosku​_-​_prace​_dyplomowe.docx 0.02MB
Wzór wniosku - prace doktorskie
wzór​_wniosku​_-​_prace​_doktorskie.docx 0.02MB
Wzór wniosku - innowacyjne rozwiązania
wzór​_wniosku​_-​_innowacyjne​_rozwiązania.docx 0.02MB