W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Parki rozrywki

Karuzela tzw. koło młyńskie

Jesteś właścicielem parku rozrywki lub zarządzasz nim? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, opiekunom i pracownikom. Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamiętaj:

 • zwiększ odległość między pracownikami
 • podziel park na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt
 • zapewnij pracownikom środki do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej
 • ogranicz korzystanie przez pracowników z powierzchni wspólnych
 • zapewnij klientom płyny do dezynfekcji - co najmniej 1 płyn na 50 m2, 1 na każdy sklep, salon gier itp.
 • monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych
 • zapewnij miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji.

Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.

Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa dla całego kraju.

Wytyczne dla funkcjonowania parków rozrywki (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości/ klientów parków rozrywki.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników/obsługi oraz gości/ klientów.
 3. Ograniczenie liczby i intensywności kontaktów na terenie parków rozrywki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed   możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na 4 części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku rozrywki.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników/obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa/klienta.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze
 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podzielenie parku na strefy np. kolorystyczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie parku rozrywki i infrastruktury mu towarzyszącej, stosownie do możliwości, by wykluczyć prawdopodobieństwo styczności pracowników z różnych stref.
 3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób w nich przebywających w tym samym czasie umożliwiała zachowanie dystansu społecznego.
 4. Wyposażenie obsługi parku rozrywki w środki ochrony indywidualnej w tym, maski, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 5. Zalecenia dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.
  • Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
  • Przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego mogą być umieszczone na ladach stanowisk kasowych.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.
  • Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu, klawiatury i myszki, włączniki świateł, urządzeń czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, balustrady, blaty, oparcia krzeseł.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 6. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • wprowadzenie różnych godzin przerw,
  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 8. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 – jeśli  to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia  oraz przewlekle chorych.
 9. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług dla parków rozrywki środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 11. Wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych.
 12. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych.
 13. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.
Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku rozrywki
 1. Zaleca się umieszczenie na terenie parku rozrywki stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności:
  • Wejścia główne, bramy wejściowe – minimum 1 dezynfektor na każde 50 m2 powierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych.
  • Przystanki dla autobusów i ciuchci – 1 dezynfektor na każdy przystanek.
  • Alejki, ciągi komunikacyjne – 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi.
  • Wejścia do atrakcji – min. 1 dezynfektor przed wejściem do atrakcji.
  • Sklepy z pamiątkami – min. 1 dezynfektor na każdy sklep.
  • Salony gier, place zabaw - min. 1 dezynfektor na każdy punkt.
 2. Zapewnienie, aby jednoczesna liczba osób korzystających z parku rozrywki/ wesołego miasteczka/ parku rekreacyjnego była zgodna z przepisami prawa.
 3. Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami korzystającymi z  parku rozrywki/ wesołego miasteczka/parku rekreacyjnego.
 4. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.
 5. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach na terenie parku rozrywki.
  • Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.
  • Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.
  • Umieszczenie na terenie parku (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 6. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 7. Codzienna dezynfekcja obiektu.
 8. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 9. Cały personel parku jest wyposażony i przestrzega używania maseczki,  rękawiczek.
 10. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 11. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju/ obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 12. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 13. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów parku rozrywki o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z SARS-CoV-2 w parku rozrywki.

Gastronomia - procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/obsługi
 1. Obowiązek zapoznania personelu parku rozrywki odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa parku rozrywki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu  oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa /klienta
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość (klient) nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Czy masz dodatkowe pytania dotyczące wytycznych dla uruchamianych branż? Nasi eksperci są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 pozycja 3.

Materiały

Mycie rąk
Dezynfekcja rąk
Prawidłowe zdejmowanie maseczki
Prawidłowe zdejmowanie rękawiczek
Wytyczne dla parków rozrywki - tabela zmian na dzień 12.08.2020 r.
parki​_rozrywki​_12.08.2020.docx 0.04MB
Wytyczne dla parków rozrywki - Tabela zmian na dzień 1.12.2020
Wytyczne​_dla​_parków​_rozrywki​_-​_Tabela​_zmian​_na​_dzień​_1122020.docx 0.05MB