W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sklepy meblowe i budowlane

Ikona przedstawia fotel

Jeśli jesteś pracownikiem sklepu meblowego lub budowlanego lub zarządzasz takim obiektem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, powinieneś m.in.:

 • zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami do co najmniej 1,5m,
 • ograniczyć liczbę pracowników korzystajacych jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
 • przygotować pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19
 • przestrzegać zasad wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń.

Pamiętaj, że zarówno pracownicy, jak i klienci będą musieli nosić maseczki i rękawiczki.

Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dla swojego obiektu.

Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów w strefie czerwonej i zółtej.

Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konsultacji z GIS

Cel wdrażanych procedur

 1. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa klientom i pracownikom sklepów meblarskich i budowlanych.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników lub osób świadczących usługi przez klientów/ usługobiorców oraz inne osoby z zewnątrz, jak np. dostawcy.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie sklepów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczania przed możliwym zakażeniem, jak i celem identyfikacji pracowników lub osób świadczących usługi, w przypadku koniecznej kwarantanny i potwierdzonego zakażenia
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze/klientom.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze/klientom
 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zaleca się rezygnację ze szkoleń i wyjazdów.
 2. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 3. Zachowanie niezbędnego w obsłudze dystansu, minimum 1,5 m  od klienta i współpracowników. Zalecane jest zainstalowanie dodatkowego zabezpieczenia - przezroczyste przegrody oddzielające klienta od pracownika.
 4. Przestrzeganie dodatkowych wytyczne przez pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 5. Obowiązkowe noszenie rękawiczek, dezynfekowanie rąk oraz zakrywanie ust i nosa przez klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 6. Nadzorowanie klientów pod względem dezynfekcji rąk oraz posiadania zakrytych ust i nosa.
 7. Naklejki taśmowe na podłodze co 1,5 metra.
 8. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
 1. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw;
  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 2. Unikanie kontaktu z innymi przedmiotami w przestrzeni wspólnej:
  • możliwość używania jedynie wody do picia w pojemnikach jednorazowych; 
  • zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach

3.   Dezynfekcja co najmniej raz na godzinę stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi

4.    Dezynfekcję PIN-padów po każdym kliencie.

5.    Zapewnienie pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wejściach, w toaletach i kasach sklepowych.

6.    Rezygnację z organizowania animacji, w tym roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie sklepów, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

7.    Zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów na terenie sklepu poza przestrzenia socjalną zarezerwowaną dla pracowników.

8.    Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby  liczba osób była zgodna z ilością umywalek

9.    Wywieszenie w toalecie informacji dotyczących:

 • limitu osób w toalecie;
 • techniki mycia i dezynfekcji rąk;
 • zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek.

10.  Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych, często dotykanych powierzchni.

11.  Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

12.  Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi
 1. Pracownicy/obsługa sklepu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Czy masz dodatkowe pytania dotyczące wytycznych dla uruchamianych branż? Nasi eksperci są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 pozycja 3.

Materiały

Jak prawidłowo myć ręce
Jak prawidłowo dezynfekować ręce
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąc rękawice
Wytyczne dla sklepów meblowych i budowlanych, tabela zmian, stan na 03.06.2020
sklepy​_meblowe​_i​_budowlane​_03.06.2020.docx 0.04MB
Wytyczne dla sklepów meblowych i budowlanych - Tabela zmian na dzień 18.08.2020 r.
DNP​_Wytyczne​_dla​_sklepów​_meblowych​_i​_biurowych​_-​_Tabela​_zmian​_na​_dzień​_18082020​_r.docx 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.08.2020 15:56 Agata Kubel-Grabau
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sklepy meblowe i budowlane 4.0 09.10.2020 16:03 Agata Kubel-Grabau
Sklepy meblowe i budowlane 3.0 31.08.2020 15:15 Agata Kubel-Grabau
Sklepy meblowe i budowlane 2.0 18.08.2020 16:14 Agata Kubel-Grabau
Sklepy meblowe i budowlane 1.0 18.08.2020 15:56 Agata Kubel-Grabau

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP